Granskning, detaljplan för del av Anderstorpsgården 3 och 4

Publicerad 2018-11-09

Skellefteå kommun ställer ut planen för Anderstorpsgård 3 och 4, inom stadsdelen Anderstorp, för granskning.

Syftet med planen är att möjliggöra för byggnation av bostäder i form av flerfamiljshus och radhus i varierad storlek. Bebyggelse och utemiljö ska anpassas och utformas med hänsyn till den befintliga kulturhistoriska bebyggelsemiljön. Grönområden, stråk och lekytor utformas så att de upplevs tillgängliga för allmänheten.

Här finns planen utställd för granskning 12 november – 3 december 2018:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan också ta del av handlingarna här nedan

Plankarta

Planbeskrivning

Orienteringskarta

Samrådsredogörelse (GDPR)

Underrättelse

Illustration

Fastighetsförteckning (GDPR)

Bilagor
Brandskyddsvägledning

Bullerutredning

PM Geoteknik

MUR Geoteknik

MUR ritningar

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på förslaget senast 3 december 2018.
Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Uppge ärendenummer 2015-5002, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.
Fastighetsägare/Bostadsrättsföreningen ansvarar för att ovan information delges
eventuella hyresgäster/bostadsrättsinnehavare, som också har rätt att tycka till.

 

Frågor

Kontakta kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 3