Näsuddens industriområde får ny detaljplan

Publicerad 2018-11-30

Skellefteå kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan för Näsuddens industriområde i Skelleftehamn. Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.

Efterfrågan är hög på mark för ny industri i Skellefteåområdet och även på hamn med koppling till väg- och järnvägsnät. Som en följd av denna efterfrågan planerar Skellefteå kommun att utöka hamnområdet i Skellefteå hamn och samtidigt anlägga ett nytt stort industriområde i anslutning till hamnen och befintlig industrimark.

Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd 5-26 november 2018. En riskutredning pågår just nu som studerar risker kopplat till olyckor, transporter, vindförhållanden m.m.

Utifrån inkomna synpunkter från samrådet samt resultatet av utredningarna, kommer detaljplaneförslaget att omarbetas och därefter ställas ut på nytt för granskning.

Här kan du ta del av förslaget till detaljplan från samrådet:

 

Observera att dessa handlingar alltså kommer att revideras och att ett nytt förslag till detaljplan kommer att ställas ut under 2019.