Granskning av detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Alhem

Publicerad 2019-01-08

Detaljplan för del av Skellefteå 6:1, Alhem inom stadsdelen Norrböle, Skellefteå kommun, finns nu ute för granskning. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder i form av enbostadshus eller parhus på Alhem i stadsdelen Norrböle öster om Boviksvägen.

Anpassning till topografi och omgivande natur är prioriterad vilket bland annat betyder att fastigheterna i planområdet ska uppföras som suterränghus.

Planförslaget avviker från översiktsplanen som för det aktuella området anger värdeful grönstruktur, då detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder inom del av området.

Här finns planen utställd för granskning 08 januari – 29 januari 2019:
Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–19.00, lördag–söndag 08.30–16.00

Du kan också ta del av granskningsunderlagen här:

Underrättelse

Samrådsredogörelse

Orienteringskarta

Planbeskrivning

Bilaga 1: Markteknisk undersökningsrapport

Bilaga 2: Geoteknisk undersökning

Bilaga 3: Dagvattenutredning

Plankarta

Fastighetskarta

Fastighetsförteckning

 

Synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter på planförslaget senast 29 januari 2019
Skriv ner dem och skicka till:
Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå
eller bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se
Uppge ärendenummer 2017-2087, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan
förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Har du frågor kan du kontakta mig via kommunens kundtjänst på 0910–73 50 00.