Granskning, detaljplan för Björnsholmen, Bockholmen (Stackgrönnan)

Publicerad 2019-09-30

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Björnsholmen, Ytterursviken 35:2. Planområdet är beläget i Skellefteälvens mynningsområde inom stadsdelen Bockholmen (Stackgrönnan).

Syftet med planen är bland annat att möjliggöra för bostäder av småskalig karaktär samt en småbåtshamn med möjlighet till båtförvaring på land under vinterhalvåret. Planförslaget avviker från den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen i och med att man tillåter bostäder på grönstruktur. Planen upprättas med utökat förfarande.

Här finns planen utställd för granskning 1 - 30 oktober:

Stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå
Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30, lördag 08.30–16.00

Du kan även ta del av handlingarna här nedan:

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 30 oktober 2019.
Uppge ärendenummer 2016-4017, samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller
bygg-ochmiljonamnden@skelleftea.se

Frågor?

Kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 3, om du har frågor kring planen.