Att vara attraktiv som arbetsgivare

Publicerad 2020-03-11

Välfärdens största utmaning framöver är kompetensförsörjningen. Hur ska vi fortsätta att locka unga till välfärdens viktiga yrken och hur skapar vi ett hållbart arbetsliv? Vad ingår i att vara attraktiv som arbetsgivare?

Kristina Sundin Jonsson 

Jag är övertygad om att den kulturförändring vi nu gör med att gå mot en tillitsbaserad styrning och ledning kommer att vara en viktig grund. Vår viljeinriktning är klar. Vi ska alltid utgå från behoven i mötet mellan medborgaren och medarbetaren. Vi ska öka handlingsfriheten i våra verksamheter och inte sätta hinder för den professionella kunskapen. Vi ska utveckla vår förmåga att samarbeta över gränser och vi ska vara öppna och transparenta. Vår viljeinriktning är klar, men en kulturförändring tar tid. En viktig del i den förändringen är också att vi är öppna och transparenta med det som inte fungerar bra.

I höstas gjorde länets medier en viktig granskning av den offentliga sektorn i Västerbotten utifrån perspektivet yttrandefrihet och meddelarfrihet. I samband med det skrev jag i mitt nyhetsbrev ”Vi som kommunanställda ska göra allt vi kan för att bistå media”. Yttrande- och meddelarfriheten är en starkt grundlagsskyddad rätt för varje offentliganställd att meddela uppgifter till media utan att någon ska efterforska källan till uppgifterna. Lagen om yttrandefrihet står över allt. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar att informera våra medarbetare om de lagar som gäller.

I medierapporteringen lyftes också begreppet tystnadskultur fram. I det sammanhanget handlade det om offentliganställda som inte vågar prata med media av rädsla för repressalier. Mot slutet av 2019 fick ordet också en annan dimension när deltagarna i en lokal Facebookgrupp lyfte fram sina erfarenheter.

Frågan om tystnadskultur är komplex och det finns många perspektiv att förhålla sig till. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Öppenhet och tydlighet är den enda vägen framåt. Tillit är en förutsättning för ett öppet klimat. Det här är samtal som ständigt behöver pågå i våra verksamheter. Nyligen träffade jag kommunens personalchef Joakim Lundin för att diskutera sambandet mellan tillit och öppenhet. Det inspelade samtalet kan du se här.

Gemensamma tag för framtiden

Skellefteå är i förändring. Det som händer just nu i Skellefteå och i norra Sverige är unikt på så många olika sätt. Vi kommer att behöva hitta nya arbetssätt och nya samarbeten för att klara de framtida effekterna av etableringen av Europas största batterifabrik. Om vi lyckas med det kommer det att skapa goda förutsättningar för Sverige att attrahera liknande större etableringar. Vi kommer nu att göra vår del och se över Skellefteås utvecklingsstrategi med sikte på år 2040. Att ta fram en gemensam vägbeskrivning till framtiden är ett omfattande lagarbete som kommer att pågå under hela 2020. Det är också viktigt att förstå att lagarbetet kommer att behöva omfatta såväl den lokala som den regionala och nationella nivån.

Framtiden var också i fokus när utbildningsminister Anna Ekström och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Skellefteå i februari. Mycket bra diskussioner fördes kring frågorna hur en kommun i kraftig omställning kan möta möjligheter och behov inom utbildnings- och forskningsområdet och hur en helt ny basindustri kan påverka den framtida kompetensförsörjningen. Det här kommer att vara några av de viktigaste frågorna i det pågående strategiarbetet.

De satsningar som nu sker på utbildnings- och forskningssidan går i rätt riktning. Yrkeshögskolan förbereder just nu höstens åtta nya utbildningar, varav tre utbildningar till produktions- och processtekniker. Andra stora satsningar är CT Wood, ett nytt forskningsprogram inom träteknik, som kommer att innebära att LTU och Skellefteå fortsätter att vara Europas huvudsakliga kompetenscenter inom träteknik. Bakom det tioåriga forskningsprogrammet står Svenskt Trä, ett antal fristående träindustrier, Kempestiftelserna, Skellefteå kommun och Luleå Tekniska universitet. Den totala satsningen uppgår till 60 miljoner kronor. Det blir bra när akademi, industri och kommuner jobbar tillsammans.

Jag kommer att återkomma till strategiarbetet i kommande nyhetsbrev. Kanske kommer även du som läser detta att bidra till framtidens Skellefteå. Alla gemensamma krafter kommer att behövas i den omvandling vi nu står inför.

Bostäder på gång

Vi upplever ett allt högre tryck från exploatörer som vill bygga. Konkurrensen ökar, vilket är bra. Tävlingar mellan byggbolagen blir därför allt vanligare när det ska byggas på kommunens mark. Nyligen har två aktörer – av 14 intresserade – valts ut som exploatörer på det nya bostadsområdet västra Erikslid som kommer att omfatta 300-400 bostäder. En liknande markanvisningstävling har genomförts för bostadsområdet Falkträsket.

Det ökade intresset har lett till ett behov av mer strukturerat upplägg för markanvisningar. Därför har en policy arbetats fram som tydliggör hur kommunen arbetar med att fördela mark. Tydlighet och transparens i markanvisningsprocessen är viktigt för det växande Skellefteås hållbara utveckling.

Samarbete leder till värdeskapande e-tjänster

Vi är mycket stolta över förtroendet att utveckla e-tjänster för de andra kommunerna i länet. Utvecklingen pågår för fullt av såväl externa som interna e-tjänster. Något som är värt att lyfta fram är tre nya e-tjänster för individ- och familjeomsorgen på socialkontoret, där orosanmälan är en av de nya tjänsterna. Tjänsterna har tagits fram tillsammans med socionomer, kundtjänsthandläggare, verksamhetsutvecklare, e-tjänstebyggare med flera i nära samarbete med representanter från skola, hälso- och sjukvård, polis och Migrationsverket. Vi ser att samarbete över verksamhetsgränserna skapar värde för många.

Vi har också ett fokus på automatisering av våra processer.  Det är därför glädjande att det nu tillsätts en nationell utredning som bland annat ska ta ställning till hur automatiskt beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner och att möjligheterna till fjärrundervisning ses över. Lagstiftningen behöver ständigt utvärderas för att ligga i linje med utvecklingen.
Digitaliseringen är ett sätt att möta kompetensutmaningen. SKR har nyligen gjort en undersökning där de har frågat medarbetare i välfärden om hur de ser på digitaliseringen. Majoriteten av medarbetarna är positiva. Delaktighet kommer att vara en nyckel i den fortsatta utvecklingen.

Bra exempel delas i landet

Socialkontoret har jobbat länge med att ta fram och förfina en modell där medarbetarna själva kan bestämma när de ska jobba exempelvis kvällar och helger. De verkar ha hittat rätt. Både berörda medarbetare, fack och arbetsgivare ger modellen lovord. Sett i ljuset av de ämnen jag har berört i detta nyhetsbrev så är det ett betydelsefullt steg mot framtiden. Läs artikeln i Dagens Samhälle här.

Dagens Samhälle (nytt fönster)

Förberedelser pågår

Dagligen följer vi nyhetsrapporteringen om coronaviruset. Provinser i Italien sätts i karantän, större evenemang ställs in och börserna faller över hela världen. Många är oroade över att världsekonomin kommer att påverkas kraftigare än vad som tidigare förutspåtts. Globaliseringens effekter har aldrig varit så tydliga som nu. 

I skrivande stund har de första coronafallen konstaterats i Västerbotten och verksamheter förbereder sig på olika sätt för att hantera eventuella effekter av en utökad spridning. Det kan handla om riktlinjer för tjänsteresor eller beredskapsåtgärder för samhällsviktiga verksamheter.

Sedan ett par veckor har Skellefteå kommun en särskild arbetsgrupp som följer lägesutvecklingen och förbereder organisationen för olika scenarion. En nära samverkan sker med berörda myndigheter, främst Länsstyrelsen och Region Västerbotten.  Här är det viktigt att informationen från myndigheterna är samstämmiga, men också kommunerna och regionerna har ett viktigt ansvar. Det handlar förstås om att se till att kärnverksamheterna fungerar i alla lägen, men också att besluten vid eventuella förändringar baseras på fakta. Här följer vi de nationella riktlinjerna som bland annat utfärdas av Folkhälsomyndigheten.

Det första kvartalet på det nya decenniet har varit omvälvande på väldigt många olika sätt. Det gäller att ha en ständig beredskap för förändringar. 

 

Skellefteå kommuns information om spridningen av covid-19

Kristina Sundin Jonsson
Kommundirektör