Coronaviruset ger oss lärdomar

Publicerad 2020-05-07

Arbetet med att hantera spridningen av Coronaviruset överskuggar allting annat. Det är en mycket speciell situation som präglar det mesta i världen och i Skellefteå just nu. Men det är också viktigt att se att det pågår utveckling.

Kristina Sundin Jonsson 

Vi upplever en unik tid just nu. I världen, i Sverige och i Skellefteå kommun. Coronaviruset och dess framfart över alla kontinenter har ställt samhället inför enorma utmaningar. Vi är i ett läge som ställer krav på såväl daglig krishantering som beslut på längre sikt. Ett läge där vi hoppas på det bästa, men planerar för det värsta.

I en krissituation blir det också tydligt hur allt hänger ihop. Hur välfärden är beroende av ett fungerande näringsliv och hur näringslivet är beroende av en fungerande välfärd. Hur viktigt det är med ett gott samarbete mellan näringsliv, myndigheter, regioner och kommuner. Det blir extra tydligt i en kris.

Vi jobbar nu tillsammans nationellt, regionalt och lokalt i en omfattning vi inte har sett tidigare. Vi ser att kunskapen finns i gruppen och inte hos varje individ. Det finns en enorm vilja att hjälpas åt och vi åstadkommer resultat tillsammans.  Vi tränar upp vår förmåga att agera trots att man kan säga att vi till viss del bygger vägen medan vi åker på den. För kommunens del blir det också ett stort fokus på våra kärnverksamheter. Och allt kan inte fungera på samma sätt som tidigare.

Dialogen är alltid central i krissituationer, men behöver vara det i vardagen också. En viktig grund för att kunna utveckla offentliga organisationers arbetsmiljö, innovationskraft, effektivitet och kvalitet.  Det är så vi utvecklar tilliten. En resa vars vägar sällan är klara från början, men som vi utvecklar tillsammans.

Skellefteå kommuns information om Coronasituationen

Områden med framtiden för sig

Byggandet av Europas största batterifabrik, Northvolt Ett, pågår för fullt. Hela fabriken kommer att ha en yta på 500.000 kvadratmeter och omfattar 3.000 direkta arbetstillfällen. Produktionen för den första etappen som omfattar två produktionslinor ska vara i gång under 2021. Totalt ska fabriken omfatta fem produktionslinor, med en total produktion av 200.000 litiumjonbatterier per år.

Nu är ytterligare en etablering klar som är direkt knuten till Northvolt. Satsningen kan innebära upp till 300 nya jobb.  Planeringen för nya industriområden är därför helt avgörande för Skellefteås fortsatta utveckling. Nu närmast investeras cirka 150 miljoner kronor i industriområdet, Hedensbyn Site East.

Vi behöver bli fler i Skellefteå och en helt avgörande del för att trygga den framtida kompetensförsörjningen är utvecklingen av Campus Skellefteå. Inte minst Corona-krisen har visat hur viktigt det är att ta ansvar för det livslånga lärandet. Det innebär också att det kommer att bli viktigt med flexibla lärmiljöer och nya tankesätt.  I grunden handlar det om att stärka hela samhället med kunskap för att klara framtiden.

Vår vision för Campus lyder: Campus Skellefteå möter samhällets behov av banbrytande innovation, tillämpad forskning och hållbart lärande.  Snabbfotat, pragmatiskt och samverkande.

Att kunna möta näringslivets och samhällets föränderliga behov av innovation, forskning och lärande ställer höga krav på vår samarbetsförmåga och snabbhet. I grunden handlar det om ett förhållningssätt där vi ser att samarbete är grunden för utveckling.

Flera betydelsefulla steg har nu tagits som bland annat omfattar ett nytt samarbetsavtal med LTU, ett ökat utbud av högre utbildning, fler digitala kurser och utökade satsningar på forskning. Under året kommer det också att etableras nya labb- och experimentmiljöer och en ny Science Park på området. Miljöerna skapas bland annat för utbildningar till de pågående industrisatsningarna i Skellefteå.

Forskning kommer också att vara fortsatt viktigt i den kommunala organisationen. Vi har nu flera kommundoktorander på plats.  Ett av forskningsområdena är applikationer i gränslandet mellan AI, Machine Learning och IOT. Tillsammans utvecklar vi kunskap för framtiden. 

Skellefteå klättrar i Insiktsmätningen

Insikt heter en årligt återkommande servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner. Det är en omfattande undersökning, där 188 svenska kommuner deltog i den senaste mätningen 2019. I första hand är det kommunens service för gruppen företagare som mäts.

I den senaste mätningen fick Skellefteå värdet 72, vilket är ett högt betyg. Vi presterar bra när det handlar om bemötande, kompetens och rättssäkerhet. Däremot vill företagen att vi blir bättre när det handlar om information, tillgänglighet och effektivitet.

Ett gott företagsklimat är en strategisk fråga och centralt för vår tillväxt och våra skatteintäkter. Vi fortsätter nu arbetet med att utveckla servicen, bemötandet och tillgängligheten för Skellefteås näringsliv. Insiktsmätningen hjälper oss att identifiera områden som vi ska fokusera på i vårt förbättringsarbete.

Mer om Insikt på SKR:s webbplats

Berätta om missförhållanden

Jag vill att Skellefteå kommun ska vara en bra arbetsplats för alla våra medarbetare. Därför ser jag allvarligt på de berättelser som förekommit den senaste tiden i tidningar och på sociala medier. Där har medarbetare berättat om brister i arbetsmiljön på Skellefteå kommun. Om bara en bråkdel av kritiken är sann så är det inte acceptabelt.

Vi tillsätter nu en extern utredning som ska kartlägga eventuella missförhållanden och ge förslag på förbättringar. Utredningen genomförs av en fristående part och ska presenteras den 1 juni. Vi bjuder också in de fackliga organisationerna till en särskild dialog för att lyssna till deras synpunkter.

Till dig som arbetar inom kommunen har jag ett viktigt medskick. Om du har varit med om eller bevittnat missförhållanden på jobbet vill jag uppmana dig att berätta om det för din chef, eller någon annan i ledande ställning som du har förtroende för. Vi som är chefer inom kommunen har ett ansvar att lyssna aktivt, ta berättelser om problem på allvar och se till att berättelserna följs upp.

Och den här uppmaningen gäller förstås inte bara nu. Att ta upp eventuella brister och problem med en chef hoppas jag ska vara en självklarhet i alla tider. Vi kan alla bidra till att Skellefteå kommun utvecklas och blir en bättre arbetsplats.

Bostadsministern fick inblick i Skellefteås satsningar för en hållbar samhällsutveckling

Kopplingen till de globala målen kommer att vara en viktig faktor för utvecklingen av Skellefteå. Den 22 april fick vi ett digitalt besök av Sveriges finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Temat var hållbart byggande och fokus var trähus och byggandet av en av världens högsta träbyggnader, Sara kulturhus.

Hållbarhet handlar givetvis om klimatet, men lika viktig är den mänskliga aspekten. Vi vill bidra till ett samhälle där vi kan erbjuda människor en god livsmiljö och där samtidigt vår industri och nya företagsetableringar blir en del av vår gröna omställning. Sara kulturhus blir ett signum för vår ambition att skapa en plats som genomsyras av hållbarhet från alla perspektiv.

Per Bolund lyfte själv fram ett ökat träbyggande som en viktig del i Sveriges arbete för att nå klimatmålen. Här har Skellefteå en lång tradition där vi tillsammans med en rad aktörer stöttat utvecklingen och forskningen kring hållbart byggande i trä. Inte minst genom den senaste satsningen CT Wood, ett nytt forskningsprogram inom träteknik, som kommer att innebära att LTU och Skellefteå fortsätter att vara Europas huvudsakliga kompetenscenter inom träteknik.

Under mötet diskuterades Skellefteå möjligheter som en nationell spjutspets när det gäller grön omställning och hållbar stadsutveckling. Det var ett mycket givande samtal om utvecklingen i Skellefteå och vilka behov vi kommer att ha framöver kopplat till den fortsatta starka utvecklingen. Samtalen på ministernivå är viktiga för att kunna berätta om det unika läge som Skellefteå står inför.

Jag ser fram emot fler besök!

Sara kulturhus