Korttidsvistelse och växelvård

Om du tillfälligt behöver bo någon annanstans än i ditt hem kan du ansöka och få plats i korttidsvistelse eller växelvård. Den som har plats i korttidsvistelse får sitt behov av omsorg och vård tillgodosett dygnet runt och den som har växelvård växlar mellan att bo i hemmet och på korttidsvistelse.

Korttidsvistelse och växelvård är insatser som äldreomsorgen erbjuder för att öka tryggheten för äldre i Skellefteå kommun. Korttidsplatser finns på olika äldreboenden i kommunen. Om du vill ansöka om korttidsvistelse eller växelvård kontaktar du beslutsenheten.  Läs mer om hur du ansöker.

Korttidsvistelseplats ger tillfällig vård utanför hemmet

Korttidsvistelseplats får du om du behöver tillfällig vård och omsorg utanför det egna hemmet. Du kan ha en korttidsvistelseplats under högst tre veckor (men det går att få tiden omprövad). 

När kan man få plats på korttidsvistelse?

Det går att få en plats på korttidsvistelse för att

  • ge dina närstående avlösning i omsorgsarbetet
  • ge dig tillfälligt stöd när ditt omsorgs- och vårdbehov inte kan tillgodoses i ditt hem
  • ge dig stöd medan du väntar på en plats på äldreboende.

 

Växelvård ger stöd till närstående

Växelvård är när du växlar mellan att bo i hemmet och på korttidsvistelse. Växelvård kan ses som ett stöd till dina närstående som vårdar dig. Du kan få växelvård i upp till 2 veckor per månad, vilket kan vara växelvis en vecka i taget eller två veckor i taget.

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2016-09-07