Borgerlig begravning

Borgerlig begravning innebär en begravning utan religiös anknytning. För många människor kan det kännas lättare. En borgerlig begravning kan göras kort och enkel eller utformas på ett mer personligt sätt.

Kommunen erbjuder inte längre borgerliga begravningsförrättare, då det finns flera privata alternativ som erbjuder denna tjänst.

För den som önskar borgerlig begravning finns flera privata alternativ. Även begravningsbyråerna har ofta personal som kan hålla i en minnesstund utan kyrklig prägel, när de anhöriga så önskar.

En särskild begravningsförrättare är inte heller nödvändig. Den som leder begravningen kan vara en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som man vill anförtro förrättningen.

Möjlighet till en personlig utformning av förrättningen

Respekten för den avlidnes egna önskemål ska alltid vara avgörande när man väljer begravningsform. Finns ett skriftligt förordnande ska det följas, under förutsättning att det inte strider mot lagen.

Det borgerliga begravningsalternativet ger möjlighet att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro, livsåskådning och andra faktorer av personlig karaktär. En borgerlig begravningsakt kan till exempel innehålla musik, sång, diktläsning och tal. Någon ritual är man inte bunden att följa. Man kan ta ett personligt farväl i gravkapellet eller direkt vid graven.

De lokaler som står till förfogande vid en borgerlig begravning är gravkapell, krematoriekapell och offentliga samlingslokaler. Undantagsvis upplåtes också kyrka.

Allmänt om borgerlig begravning

  • Rådgör gärna med begravningsbyrån när du ska välja begravningsform.
  • De anhöriga betalar inte något extra för gravplats.
  • Om inte annat har meddelats skickas i vanlig ordning blommor till begravningen eller bidrag till annat önskat ändamål.
  • Någon skillnad på klädsel vid borgerlig begravning eller annan begravning är inte märkbar. I allmänhet är kravet på svarta kläder numera inte så markerat.

Begravningsavgift och begravningsplats

Svenska kyrkan är numera fristående från staten. Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter ansvarar dock även i fortsättningen för begravningsverksamheten. De ska till exempel tillhandahålla särskilda begravningsplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

Begravningsavgiften, som är obligatorisk för alla, varierar mellan 0,31-0,46 kr per beskattningsbar hundralapp, beroende på inom vilken församling du bor i Skellefteå kommun.

Begravningsombud

Eftersom de personer som inte tillhör Svenska kyrkan inte kommer att ha något direkt inflytande över kyrkliga beslut (till exempel begravningsavgifter och planering och utformning av nya begravningsplatser) har Länsstyrelsen utsett ombud som bevakar intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-05-09