Lagar och särskilda regler

Socialtjänstlagen är den lag som styr reglerna kring försörjningsstöd. Förutom socialtjänstlagen finns det andra särskilda regler kring försörjningsstöd.

Socialtjänstlagen

Fjärde kapitlet i Socialtjänstlagen reglerar rätten till bistånd (försörjningsstöd). I första paragrafen kan man läsa följande:

 ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.”

På vår webbplats har vi på ett förenklat sätt beskrivit vad som gäller. Här kan du läsa Socialtjänstlagen i sin helhet.

Sekretess, tystnadsplikt

Du skyddas av offentlighets- och sekretesslagen när du pratar med oss. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga.

EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd

För dig som är EU-medborgare och vistas i Skellefteå kommun gäller särskilda regler om du vill ansöka om försörjningsstöd.

Läs mer här om regler för EU-medborgare i behov av ekonomiskt bistånd.

Samordnad Individuell plan (SIP)

Om du har stöd från flera olika verksamheter inom kommun och landsting har du rätt att få en gemensam plan upprättad med inblandade aktörer. Du är själv med och bestämmer vad som ska stå i planen, vilka mål du har och vilka insatser du behöver. Syftet är att alla som ger dig stöd/behandling ska samarbeta bättre. Vanligtvis är det någon du redan har kontakt med som föreslår att det ska göras en SIP. Alla aktörer runt om dig träffas i ett gemensamt möte då ni gör upp planen som sedan följs upp efter 3 månader.

Särskild beräkningsregel – Jobbstimulans

Syftet med jobbstimulansen är att de ska löna sig att ta ett arbete eller utöka sin arbetstid när man får ekonomiskt bistånd. För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Den särskilda beräkningsregeln gäller under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att den särskilda beräkningsregeln ska gälla igen.

Vi kan ställa krav på att du deltar i praktik

Vi kan begära att du ska delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att få försörjningsstöd. Vi ställer krav på att du deltar i praktik om du inte har kunnat ordna arbete eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Praktiken ska vara kompetenshöjande och ge dig större möjligheter att få ett arbete. Vid anvisning av praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet tar vi hänsyn till dina önskemål och förutsättningar. Om du av icke godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet kan försörjningsstöd minskas eller dras in.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-10-24