Pojke som sitter på mans axlar

Familjehem

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden låter ett barn eller ungdom flytta in och leva tillsammans med familjen.

Placeringens längd varierar beroende på det aktuella barnets situation. Det kan handla om allt ifrån några månader till flera år, eller i vissa fall ända tills barnet har blivit vuxet.

Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement.

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

Orsaken till att en del barn och ungdomar behöver bo i familjehem är att de av olika anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att deras föräldrar är sjuka, eller att det finns relationsproblem, missbruk eller andra svårigheter i familjen.

Vem kan bli familjehem?

Det som är gemensamt för de som blir familjehem är att de känner att de har stabila familjeförhållanden och en vilja att engagera sig. Om man sedan är gift, sambo eller ensamstående har ingen avgörande betydelse, inte heller om man har egna barn eller inte. Familjehem kan finnas mitt i stan eller ute på landet och bo antingen i eget hus eller i lägenhet.

Behöver jag några förkunskaper?

Det ställs inga formella krav på speciella förkunskaper för att kunna bli familjehem, utan du får den utbildning och information som behövs för att kunna utföra ditt uppdrag.

Hur anmäler jag mig mitt intresse för att bli familjehem?

Här nedan finns ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Dessutom går det självklart bra att kontakta Familjehemsgruppen inom Skellefteå kommun för att få veta mer om dina möjligheter.

Att bli utvald - hur går processen till?

Varje nytt familjehem ska godkännas av socialnämnden. Därför görs en utredning som består av bland annat hembesök, intervjuer, utdrag ur socialregister och polisregister, samt kontakter med referenser.

Vad händer med mina egna barn?

Hela familjen berörs av att vara familjehem och därför ingår även samtal med de egna barnen i samband med en placering. Det är viktigt att hela familjen är positivt inställda till att vara familjehem. Dessutom brukar man som regel undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder, för att undvika eventuella upplevelser av en konkurrenssituation.

Vilket stöd har jag från socialkontoret?

Som familjehem ingår du i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare. Dessa ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Familjehemmen erbjuds även att delta i studiecirklar och utbildningsdagar.

Hur ser den ekonomiska ersättningen ut?

Familjehem får ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt, samt sjukpenning- och pensionsgrundande.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt i varje fall. Omkostnadsersättning över 5 000 kr är avdragsgill. Om uppdraget som familjehem kräver en period av tjänstledighet finns det möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Information om att bli kontaktfamilj

Intresseanmälan

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07