Orosanmälan - misstanke om att barn eller en vuxen far illa

Du kan göra en orosanmälan till socialtjänsten för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande.

Det kan till exempel handla om fysiskt eller psykiskt våld, missbruk, vanvård, sexuellt utnyttjande, självskadebeteende eller att du misstänker att en vårdnadshavare inte har förmåga att ta hand om eller tillgodose sitt barns behov.

Du kan göra en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan. Men då blir det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet.

Som privatperson får du inte veta hur socialtjänsten utreder ärendet och vilka åtgärder som vidtas.

Så anmäler du

Om din orosanmälan gäller ett barn eller en ungdom fyller du i en blankett och lämnar till kommunen. Du kan antingen skicka in blanketten till adressen som står på den eller lämna blanketten i Skellefteå kommuns kundtjänst.

Om din orosanmälan gäller en vuxen person kan du kontakta socialtjänsten genom att ringa Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00 (knappval 1).

Är situationen akut? Ring 112 om situationen är akut och det är fara för liv. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.

Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänsten och prata med en socialsekreterare. Ring via kommunens växel, 0910-73 50 00 (knappval 1). Skicka gärna in en digital orosanmälan innan du ringer.

Gör en orosanmälan i tjänsten

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Det innebär att de genast ska anmäla till socialtjänsten om de vet eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, skolan och förskolan, socialtjänsten och kriminalvården. Men också andra som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven verksamhet. Till exempel på en ungdomsgård.

Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar. Mer information om anmälningsskyldigheten finns i socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14.

När du gör en orosanmälan i tjänsten har du oftast möjlighet att få veta om socialtjänsten inleder en utredning i ärendet, eller om en utredning pågår.

Här hittar du blanketten för orosanmälan.

Vad händer när socialkontoret har fått in min anmälan?

Socialtjänsten hanterar alla orosanmälningar skyndsamt. Vid behov kan socialtjänsten starta en utredning. Då träffar socialsekreterare personen eller familjen som anmälan gäller och går igenom deras situation tillsammans med dem.

Orosanmälan för ett barn eller en ungdom

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig bör du försöka prata med barnet och försöka att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa.

Filmen handlar om orosanmälan för barn och varför det är viktigt att anmäla oro. Den är producerad av Bris.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-11-28