Stöd till familjen

Det är viktigt att få vara sig själv och känna sig trygg i sin familj. Ibland uppstår situationer då du och din familj kan behöva stöd. Här hittar du olika typer av stöd som du och din familj kan få.

Om ni inte kommer överens kan ni få hjälp av Familjerätten

Familjerätten kan hjälpa föräldrar eller vårdnadshavare som inte kommer överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge vid separation. Ni kan också få hjälp med frågor om faderskap eller föräldraskap och adoption. Jag vill läsa mer om familjerätten.

Du och din partner kan få stöd hos Familjerådgivningen

Om du och din partner har problem med er relation kan Familjerådgivningen hjälpa er genom att prata och lyssna. Jag vill läsa mer om familjerådgivning.

Ta del av familjeaktiviteter på en Familjecentral

Familjecentralerna är en samlad service för dig och dina barn där det finns tillgång till öppen förskola, barnavård (BVC), mödravård och föräldrarådgivare. Jag vill läsa mer om familjecentraler

Familjegården ger stöd till barn och föräldrar

Familjegården finns till för barn och föräldrar som behöver stöd och de har stor vana av barn i alla åldrar i sitt familjearbete. Jag vill läsa mer om Familjegården.

Klara ger stöd till dig som är ung eller förälder

Klara är del av Skellefteå kommuns sociala öppenvård. Här finns hjälp och stöd för dig som är 13–25 år eller dig som är förälder till en tonåring. Jag vill läsa mer om Klara.

Fältverksamheten ger stöd för en bra tonårstid

Fältverksamheten ger stöd för en bra tonårstid och hjälper föräldrar. De arbetar med ungdomar både individuellt och i grupp. De finns närvarande på mötesplatser för ungdomar. Jag vill läsa mer om Fältverksamheten.

Barn och ungdomar kan få hjälp av stödgrupper

Om du har någon typ av problem kan du få hjälp av olika stödgrupper. Det kan till exempel vara att du har föräldrar som missbrukar alkohol eller droger eller att du har problem med din psykiska hälsa. Jag vill läsa mer om stödgrupper för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller missbruk i familjen.

Familjerådslag

Vad är ett familjerådslag och hur fungerar det?

Familjen väljer själv om familjerådslag kan vara ett alternativ för familjen. Vill man ha det så tar man kontakt med Socialtjänsten och då kopplas en samordnare in. Samordnaren är frikopplad från Socialtjänsten och arbetar bara vid familjerådslag. Samordnaren är utbildad i metoden och har varit samordnare tidigare i de flesta fall. Socialtjänsten sammanställer några frågor de vill ha besvarade för att sedan överlämna till samordnaren.

Samordnaren träffar familjen och går igenom vilket nätverk som finns. Sedan kontaktar samordnaren nätverket och informerar om tillvägagångssättet i familjerådslag samt bjuder in. Datum och plats fastställs i samråd med familjen. Beroende på tid för rådslaget ordnas med mat och dryck etc.

Familjerådslaget fungerar i korthet på följande sätt:

Socialtjänsten ger alla deltagare sin bild av familjen och då finns tillfälle för frågor. Socialtjänsten kan i vissa fall bjuda in en informatör från exempelvis skolan som kan berätta mer om familjens situation. Även här ges tillfälle för frågor.

Alla i nätverket sitter sedan tillsammans och svarar på de förutbestämda frågorna. Under diskussionerna är det viktigt att rådslaget ser framåt och inte ältar det som varit.

Svaren blir något av en handlingsplan som rådslaget tillsammans skall följa i framtiden. Ingen professionell närvarar då rådslaget diskuterar svaren på frågorna. Rådslaget utser någon som antecknar.

När rådslaget upplever att man är klar med alla frågor och är eniga kallas Socialtjänsten och samordnaren in för att lyssna på svaren på frågorna. Socialtjänsten ska sedan godkänna svaren på frågorna. Ibland behöver man diskutera en gång till och eventuellt korrigera vissa svar.

När Socialtjänsten godkänt svaren och uppföljande rådslag bestämts är rådslaget slut och samordnaren lämnar sitt uppdrag.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-12-04