Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till hjälp av personlig assistent. Det är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

När kan jag få personlig assistans?

Assistans ges till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp i situationer av mycket privat karaktär, så kallade grundläggande behov. Det är främst personer med fysiska funktionsnedsättningar och de mest omfattande behoven som kan ha rätt till personlig assistans.

De grundläggande behoven är

  • personlig hygien
  • att inta måltider
  • klä av och på sig
  • kommunicera med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade;
    gäller situationer där personer med psykiska funktionshinder behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att de överhuvudtaget ska kunna sköta de grundläggande behoven

 

När de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka kan assistansersättning beviljas från Försäkringskassan. Du hittar mer information på Försäkringskassans webbplats

Är de grundläggande behoven färre än 20 timmar per vecka, kan personlig assistans beviljas från kommunen.
Den som har behov av personlig assistans för grundläggande behov har även rätt till insats för andra personliga behov om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

För att ha rätt till en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), behöver du omfattas av den så kallade personkretsen. Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.


Personkretsen är personer med

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp

Här hittar du en utförligare beskrivning av lagens tre personkretsar.

Hur ansöker jag om personlig assistans?

För att ansöka om personlig assistans kontaktar du kommunen via vår kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i en av de här blanketterna:

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om personlig assistans.

 

Vad händer när jag har fått beslut om personlig assistans?

Du som har fått ett beslut om personlig assistans har möjlighet att välja vem som ska anordna assistansen. Du kan


Om du inte väljer vem som ska anordna din assistans, kommer kommunen att ringa dig och ge dig mer information om vad det innebär att ha kommunen som anordnare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan ge information om vilka privata anordnare som har tillstånd att  bedriva personlig assistans.

Öppen verksamhet för ungdomar 13 -21 år

För ungdomar 13-21 år med personlig assistans finns möjlighet från 1 juni 2016 att vistas i en öppen verksamhet efter skoldagens slut och i samband med lov. Den öppna verksamheten bedrivs i samarbete med verksamheter för korttidstillsyn på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet. Syftet är att ge ungdomar med personlig assistans möjlighet att delta i ett socialt sammanhang på fritiden. Det krävs inget beslut för att delta på den öppna verksamheten, men en intresseanmälan ska lämnas in i god tid för att verksamheten ska kunna planeras. Verksamheten tar sedan kontakt och bekräftar startdatum.

Intresseanmälan om plats på öppen verksamhet.

Avgift för måltider följer avgiften för LSS-insatsen korttidstillsyn.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-10-28