Korttidstillsyn för skolungdomar från årskurs 7 t.o.m. gymnasiet

Ungdomar med funktionsnedsättning som inte längre har rätt till fritidshem, men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan beviljas insatsen korttidstillsyn.

Korttidstillsyn är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs här om LSS och målet med insatserna.

Verksamheterna för korttidstillsyn finns vid Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet.

Om ett barn behöver tillsyn eller omsorg innan barnet börjar årskurs 7, kontaktar du som förälder eller vårdnadshavare rektorn på den skola där barnet går.

Syfte med korttidstillsyn

Ungdom i årkurs 7-9 och gymnasiet, som inte längre har rätt till fritids, men som behöver tillsyn när vårdnadshavare arbetar eller studerar kan få insatsen korttidstillsyn. Du kan få insatsen före och efter skoldagen och under lovdagar. Du får genom ett individuellt anpassat stöd en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.

Vem har rätt till insatsen korttidstillsyn?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Här finns en utförlig beskrivning av lagens tre personkretsar.

Öppen verksamhet för ungdomar 13 -21 år med personlig assistans

Det finns också möjlighet för ungdomar i åldern 13-21 år med personlig assistans att vistas i en öppen verksamhet i samband med skoldag och under lov. Syftet är att ge ungdomar med personlig assistans en möjlighet att delta i ett socialt sammanhang på fritiden. Den öppna verksamheten bedrivs i samarbete med korttidstillsynsverksamheterna på Lejonströmsskolan och Baldergymnasiet. Det krävs inget beslut för att delta på den öppna verksamheten, men en intresseanmälan ska lämnas in i god tid för att verksamheten ska kunna planeras. Verksamheten tar sedan kontakt och bekräftar startdatum. Avgift för måltider följer avgiften för LSS-insatsen korttidstillsyn.

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om korttidstillsyn.  För att ansöka  kontaktar du kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i blanketten Ansökan om LSS för barn/ungdom (pdf).

Anmäl intresse till öppen verksamhet för ungdomar 13 -21 år med personlig assistans

Intresseanmälan (pdf) om plats på öppen verksamhet.

Kostnader för måltider

Du som är förälder eller vårdnadshavare betalar en avgift varje månad för ungdomens måltider när hon eller han är på korttidstillsynen. Beroende på ungdomens ålder kostar måltider olika mycket. I tabellen ser du vad olika måltider kostar. Priset är per ungdom och dag.


Prislista för måltider
Mål 13-15 år 16-21 år
Frukost 17 kronor 19 kronor
Lunch 26 kronor 29 kronor
Middag 34 kronor 38 kronor
Mellanmål 9 kronor 10 kronor


Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-10-22