Kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd i form av en kontaktperson. En kontaktperson hjälper dig att ha ett socialt och aktivt liv. Du och din kontaktperson hittar tillsammans på olika aktiviteter.

Kontaktperson är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Läs här om LSS och målet med insatserna.

Syfte med kontaktperson

Syftet med en kontaktperson är att bryta den isolering som kan bli följden av en funktionsnedsättning. Det sker genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen ska underlätta ett självständigt liv i samhället.

Kontaktpersonen kan också ge råd i vardagen om sådant som inte är så komplicerat att god man, förvaltare eller juridisk expertis bör anlitas.

Insatsen bör ses som ett icke professionellt stöd som ges av en människa med stort engagemang och intresse för andra människor.

Vem har rätt till insatsen kontaktperson?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avgör rätt till insats. För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av en så kallad personkrets och ha behov av den sökta insatsen. Behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt. För att bedöma om du omfattas av någon personkrets så behövs underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Här finns en utförlig beskrivning av lagens tre personkretsar.

Hur ansöker jag om kontaktperson?

Du själv, vårdnadshavare, god man eller förvaltare kan ansöka om kontaktpeson.  För att ansöka kontaktar du kommunen via kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i någon av följande två blanketter:

 

Vill du bli kontaktperson?

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-12