Stöd enligt lag om stöd och service (LSS)

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, jobbet, skolan och på fritiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en av lagarna som styr kommunens arbete för personer med funktionsnedsättning.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), bygger på de bärande principerna tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Insatserna ska stärka din förmåga att leva ett självständigt liv. Trots din funktionsnedsättning ska du få möjlighet att leva som andra. Genom insatserna ska du tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Lagen bygger på frivillighet. Det innebär att kommunen anpassar stöd och service efter dina behov och önskemål. Kommunens mål är att alla med funktionsnedsättning ska ha en fungerande vardag.

Enligt offentlighets- och sekretesslagen har kommunens personal tystnadsplikt om det som rör dig. Lagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter att man avslutat sin anställning hos kommunen.

Vilka insatser omfattar lagen?

Det finns många olika typer att stöd att få om du har en funktionsnedsättning. Här följer en lista över vilka insatser som lagen omfattar:

 

Läs  hela lagen om stöd och service, LSS, Riksdagens webbplats.

En insats kan prövas både enligt LSS och enligt socialtjänstlagen (SoL). I första hand prövas den enligt LSS.

Kommunen är skyldig att informera om vad lagen innebär och de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Kommunen måste också följa upp stödet till de personer som lagen omfattar.

Vem kan söka stöd?

LSS-insatser söker du som är i behov av insatsen. Din vårdnadshavare, gode man eller din förvaltare kan också söka åt dig. För att få söka stöd enligt LSS måste du ha särskilda behov och tillhöra vissa grupper. Dessa grupper kallas också för personkretsar och består av:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en fastställd diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats. För varje insats du söker gör kommunen en individuell prövning av just dina behov. 

Hur prövas mina behov?

Dina behov prövas enligt metoden IBIC (Individens behov i centrum), som utgår från dina behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. Läs mer om IBIC på Socialstyrelsens hemsida.

Vad kostar det?

Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar den som bor i bostad med särskild service sin egen hyra och mat, sina egna resor och andra kostnader, medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

Hur ansöker jag om stöd?

För att ansöka om en stödinsats ringer du kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fyller i den av följande blanketter som passar bäst in på dig:

När får jag mitt beslut?

Det är kommunens LSS-handläggare som fattar beslutet. Handläggningstiden, det vill säga från det att ansökan kommer till kommunen till att beslut är fattat, är cirka tre månader. Först gör LSS-handläggaren en personkretsbedömning, och behöver då underlag som styrker eventuell diagnos. Om du har intyg och underlag kan du skicka in dem tillsammans med din ansökan. Det kan till exempel vara läkarintyg, psykologutlåtande, eller för barn och ungdom - pedagogisk utredning.
Sedan görs en bedömning om du har rätt till sökt insats och du får veta beslutet. Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor om handläggningen av din ansökan.

Hur överklagar jag?

Om du får ett beslut som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Då skriver du vilket beslut som du vill överklaga och vad du vill ska ändras. Överklagan skickar du sedan tillsammans med beslutet och utredningen till socialnämnden. Du måste skicka in överklagan senast 3 veckor från det datum som du har fått beslutet. Därefter skickar socialnämnden in din överklagan, tillsammans med ett yttrande från kommunen, till förvaltningsrätten som fattar ett beslut.

Om du vill ha hjälp med din överklagan och hur du ska skriva kan kommunens LSS-handläggare hjälpa dig.

Vad händer om jag får avslag på min överklagan?

Om du inte är nöjd med förvaltningsrättens beslut kan du överklaga till nästa instans: kammarrätten. Kammarrätten beviljar eller avslår prövningstillstånd, vilket betyder att de bestämmer om du kan få din ansökan prövad igen eller inte. Om du inte får prövningstillstånd gäller förvaltningsrättens beslut. Du kan i särskilda fall överklaga till den sista instansen: högsta förvaltningsdomstolen. De arbetar på liknande sätt som kammarrätten.

Både du som söker stöd och kommunen kan överklaga och söka prövning till nästa instans.

Hur gör jag om jag vill avsluta min insats?

Du som har en insats enligt LSS och vill avsluta den, kan antingen kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fylla i blanketten Avsluta insats

Vill du veta mer om LSS?

Broschyren Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (pdf, nytt fönster) innehåller en kort information om lagen.

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du som inte omfattas av LSS tre personkretsar kan söka insatser enligt socialtjänstlagen. För att kunna söka måste du ha en lindrig utvecklingsstörning, psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vilka stöd kan jag få?

Utifrån dina behov finns det olika former av stöd som du kan få. Du kan till exempel få stöd i hemmet, en bostad med service eller ett personligt ombud som hjälper dig. 

Du kan få stöd i ordinärt boende

Stöd i ordinärt boende innebär att du får besök hemma hos dig och vägledning i att få struktur i vardagen. Du får stöd med att göra en plan över rutiner för att exempelvis städa, laga mat eller tvätta kläder. Du kan även få stöd i situationer utanför hemmet med exempelvis kontakter och fritidsintressen. Målet med insatsen är att du så småningom ska klara din vardag självständigt.

Du kan få bostad med service

Bostad med service innebär att kommunen tilldelar dig en bostad. Där har du både tillgång till stöd i lägenheten och tillgång till gemensamma lokaler med personal och social gemenskap dygnet runt.

Målet är att så långt som möjligt stödja dig i att möta och hantera vardagslivets olika situationer.
Därför får du också hjälp med att göra en plan över rutiner för att exempelvis städa, laga mat eller tvätta kläder. Du kan även få stöd utanför hemmet med att till exempel knyta kontakter och utveckla fritidsintressen.

Hur ansöker jag?

För att ansöka om en stödinsats kontaktar du kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller ansöker via formuläret Kontakta socialkontoret.

Hur gör jag om jag vill avsluta min insats?

Du som har en insats enligt socialtjänstlagen och vill avsluta den, kan antingen kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 eller fylla  i blanketten Avsluta insats.

Finns det andra stöd som jag kan få?

Du kan ansöka om ett personligt ombud

Ett personligt ombud är en person som hjälper dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare. Jag vill veta mer om personligt ombud. 

Här kan du läsa mer om socialpsykiatri och neuropsykiatri.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2020-01-08