Anmäl eller ansök om god man

Den enskilde själv, en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man eller förvaltare. Andra närstående kan anmäla till sjukvården, socialkontoret eller överförmyndaren om den enskilde behöver hjälp.

Till ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd utser överförmyndaren en god man efter anmälan från Migrationsverket eller socialkontoret. Läs om god man för ensamkommande barn här.

Ansök till tingsrätten

De här kan ansöka

 • den enskilde själv
 • make
 • sambo
 • registrerad partner
 • barn
 • föräldrar
 • syskon (ev. syskonbarn)
 • överförmyndaren

 

Uppgifter som tingsrätten behöver innan beslut fattas

 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av stöd
 • Personbevis för den enskilde
 • Förslag på lämplig god man
 • Yttrande från närmaste släktingar om den enskilde inte kan ge sitt samtycke
 • Släktförteckning (när den enskilde inte kan ansöka själv). Formulär finns här (pdf, nytt fönster)

 

Behandlingen går snabbare om ansökan är fullständig. Innan tingsrätten tillsätter en god man eller förvaltare ska rätten ta in synpunkter från huvudmannen själv. Vid behov ska rätten även kontakta make, sambo eller registrerad partner och barn samt överförmyndare eller vårdinrättning.

Om rätten önskar kan även närstående utanför släkten eller socialtjänsten få möjlighet att yttra sig.

Gå direkt till Skellefteå tingsrätts hemsida (extern webbplats, nytt fönster)

Anmäl till överförmyndaren

Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndaren. Överförmyndaren gör då en utredning och kan därefter besluta att ansöka om god man hos tingsrätten.

Socialnämnden och vissa landstingsanställda är skyldiga att anmäla om de finner att någon har behov av god man.

Uppgifter som anmälan bör innehålla

 • Personuppgifter och personnummer
 • Social situation
 • Boende
 • Hälsotillstånd
 • Närmaste släktingar 
 • Kontaktperson
 • Ekonomisk situation, fullmakter som redan finns
 • Förslag på god man
 • Om möjligt – underskrift av personen som anmälan avser
 • Om möjligt - läkarintyg för godmansskap eller förvaltarskap
 • Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke eller förstår vad ett godmanskap innebär behövs ett speciellt läkarintyg

Ansvarig nämnd: Överförmyndarnämnden
Informationen granskades: 2020-06-11