Språktolk och teckentolk

Kommunens tolkförmedling erbjuder tolkar till myndigheter, organisationer, föreningar och företag. All personal har tystnadsplikt och är opartiska.

Myndigheter har ett ansvar att anlita tolk när de har kontakt med personer som inte kan tillräckligt mycket svenska samt till personer med hörselskada eller dövhet.

Vad gör en tolk?

En tolk gör kommunikation möjlig mellan personer som talar olika språk och för personer som är döva eller hörselskadade. En tolk måste kunna både svenska och tolkspråket samt vara utbildad till tolk. Tolken ska återge allt som sägs och inte utelämna, lägga till eller förändra något. Det är viktigt för att alla ärenden ska bli rätt behandlade.

Tolken har tystnadsplikt

Vid tolkning för en myndighets räkning har tolken tystnadsplikt. (Tolken har alltid tystnadsplikt, inte bara vid myndighetstolkning.) Detta regleras av sekretesslagen. Tolken får därför inte avslöja uppgifter som kommit fram under ett tolkningsuppdrag. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas till böter eller fängelse.

Tolken är neutral och opartisk

Tolken ska vara neutral och opartisk vid tolkning. Under ett uppdrag får tolken inte uttrycka egna åsikter och värderingar. Det är också viktigt att tolken har samtalsparternas förtroende. Om tolken är släkt eller vän med personen som behöver tolk ska hon eller han avsäga sig uppdraget. Det gäller också om tolken är ekonomiskt beroende av personen. Då kan det nämligen finnas risk att tolken är partisk.

Hur bokar jag en tolk?

Om du vill boka en språktolk kan du kontakta tolkförmedlingen via kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00. Kommunens tolkservice har mångårig erfarenhet och förmedlar tolkar på 48 olika språk. Tolkförmedlingen har öppet vardagar klockan 08.00–17.00.

Om du vill boka en skriv- och TSStolk eller en teckenspråkstolk  så kan du kontakta Tolkcentralen i Västerbotten. Du kan beställa via telefon, texttelefon, bildtelefon, sms eller e-post.

E-post: tolkcentralen@vll.se

Sms: 070-384 74 65

Bildtelefon: tolk.umea@sip.nu

Texttelefon: 019-17 10 11

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-28