Invandring och integration

Flyktingmottagningen i Skellefteå kommun tar emot nyanlända flyktingar och hjälper dem att bli en del i det svenska samhället. Till exempel hjälper vi till med att skaffa bostad, förskola, skola och ekonomiskt stöd. Vi ger undervisning i Svenska för invandrare(SFI)och bidrar med information om hur samhället fungerar.

Flyktingmottagningen ansvarar för själva mottagandet, ger stöd och information under den första tiden, stimulerar utvecklingen av integrationsfrämjande aktiviteter i samarbete med relevanta aktörer.
Flyktingmottagningens målsättning är att den nyanlände ska få en så effektiv och bra introduktion som möjligt i Skellefteå.

Kommunens flyktingmottagning arbetar för att nyanlända ska få en förståelse för och delaktighet i det svenska samhället. I samverkan med berörda parter verkar vi för att göra det möjligt för nyanlända att få sysselsättning och egen försörjning.

Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanländas etablering

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för nyanländas etablering i samhället. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ta fram ett etableringsprogram, en plan för varje arbetsför person mellan 20 och 64 år. Man deltar 40 timar per vecka under 24 månader. Den som är med i programmet har rätt till ekonomisk ersättning, så kallad etableringsersättning.

Mer information om Arbetsförmedlingens ansvar 

Vi tar emot ensamkommande barn

Skellefteå är en av de kommuner i Sverige som tar emot ensamkommande barn. Läs mer om ensamkommande barn

Vi har en integrationsplan

Skellefteå kommun har en integrationsplan som säger att kommunen ska

  • eftersträva kulturell mångfald, genom att ge människor lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund
  • motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering
  • uppmuntra människor att aktivt delta i föreningsliv och samhällsliv
  • göra Skellefteå till en attraktiv hemkommun för flyktingar och invandrare
  • ge människor från olika kulturer förutsättningar för att försörja sig och förverkliga sina livsmål.

Skellefteå kommuns integrationsstrategi

Skellefteå kommun har en vision om att vara 80 000 invånare år 2030. Ett sätt att nå detta mål är att främja inflyttningen till kommunen. För att inflyttningen ska bli bestående och hållbar krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas tillvara på bästa sätt. Då stora delar av de nyinflyttade är invandrade så handlar en del av dessa strategiska frågor om vad som brukar kallas integrationspolitik.

Följande åtta fokusområden bedöms vara av särskild vikt för integrationen i Skellefteå idag: ledarskap, tillvarata arbetskraften, vuxenutbildning, barnomsorg och skola, mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, lokalsamhällets engagemang, bostäder och kollektivtrafik.

För en framgångsrik integration krävs lokal förankring och samverkan mellan en mångfald av aktörer inom det offentliga såväl som inom den ideella och privata sektorn.

Här kan du läsa om Skellefteå kommuns integrationsstrategi (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-09-24