Mobbning och kränkande behandling

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för varje enskild verksamhet. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling t.ex. mobbning.

Vill du läsa likabehandlingsplanen på din skola? Besök skolans startsida. För- och grundskolan har sin plan till höger på sidan i en puff. Gymnasieskolans plan hittar du under menyrubriken till vänster som heter "Om skolan" och "Styrdokument och rapporter".

Mobb­ning är när nå­gon sys­te­ma­tiskt tra­kas­se­rar en an­nan per­son fy­siskt el­ler psy­kiskt. Mobb­ning be­ty­der att man ute­sluts ur kam­rat­kret­sen, blir il­la be­hand­lad och för­trycks. Mobb­ning är ing­en en­gångs­fö­re­te­el­se ut­an en sys­te­ma­tisk kränk­ning av en per­son. Mobb­ning kan va­ra allt ifrån att bli kal­lad ned­sät­tan­de sa­ker till att bli ut­satt för våld. Det har även bli­vit van­li­ga­re att mobb­ning sker via nätet, e-post el­ler sms.

Känner du igen dig? Till höger hittar du vem du kan kontakta.

 

Öppettider

Ansvarig nämnd: Barn- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-05-07