Bostadsanpassning

Om du har funktionshinder kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Innan du gör en ansökan ska du kontakta en arbetsterapeut, vanligtvis via kommunens kundtjänst. Arbetsterapeuten gör en utredning av ditt funktionshinder och skriver ett intyg som du ska bifoga din ansökan. I vissa fall kan läkare eller annan sakkunnig skriva intyget.

Bidrag lämnas för åtgärder, i och i anslutning till bostaden, som är nödvändiga för att ge dig med funktionshinder ett självständigt liv. Du får inte bidrag för anpassning av fritidshuset.

Oavsett om du äger eller hyr din permanentbostad kan du få bidrag för bostadsanpassning. Om någon regelbundet vårdar en funktionshindrad person i sin bostad kan bidrag även lämnas för att anpassa den bostaden.

Du kan söka bidraget i efterhand, om villkoren för bidrag är uppfyllda. Kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga. Observera att du inte kan få bidrag i efterhand om du fått ROT-avdrag när du gjort anpassningen i din bostad.

När anpassningen av ditt hem är genomförd står du som ägare till den. Då gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om din anpassning exempelvis skadas eller utsätts för skadegörelse är det du som står för kostnader.

Exempel på hur bostaden kan anpassas

 • ändring av kök och badrum (bidrag lämnas inte för byte av köksinredning eller badrum som inte uppfyller dagens bostadsstandard) 
 • borttagning av trösklar
 • breddning av dörrar
 • räcken och ledstänger
 • hårdgöring av gångväg
 • ramper
 • lyftplatta/stoltrapphiss
 • förråd för elrullstol
 • extra belysning för synskadade
 • spistimer
 • dörröppnare
 • elsanering av bostad

För vad kan du få bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid flyttning.

Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som tidigare skaffats med hjälp av bidrag. Reparationen får dock inte utgöra normalt bostadsunderhåll.

Bidrag lämnas inte till lösa inventarier, som installation av diskmaskin eller hushållsassistent.

Ta kontakt först – anpassa sedan

Ta kontakt med arbetsterapeuten om du har behov av att anpassa din bostad. Kundtjänsten kan informera mer om möjligheterna för att få bidrag.

Ansök så här

Till ansökan bifogas intyg av arbetsterapeut om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret.

På den här sidan finns blankett för ansökan. Använd sökordet: bostadsanpassning

Beslut

Kommunen beslutar om bidraget.

Överklagande av beslut

Om du inte fått bidraget kan du göra en skrivelse till Förvaltningsrätten för att överklaga beslutet. Förvaltningsrätten skickar sedan yttrandet till kommunen. Kommunen kan sen ändra beslutet om nya fakta framkommit som styrker att bidrag ska utgå.

Utbetalning

Kommunen utför åtgärdskontroll och när arbetet är färdigt betalas bidraget ut mot uppvisande av faktura.

Återställningsbidrag

Du kan som fastighetsägare ansöka om ett återställningsbidrag från kommunen.
Bidraget ges för att återställa det bostadsanpassningar som är gjorda i en bostad.

Villkor som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få återställningsbidrag:

 • Det är fastighetsägaren som söker bidraget för återställning
 • Bostadsanpassningsåtgärderna ska ha utförts med ett beslut efter den 1 januari 1983. Anpassningar gjorda längre tillbaka i tid kan du inte söka återställningsbidrag för.
 • Du kan söka återställningsbidrag för anpassningar gjorda i hyresbostäder eller allmänna delar i bostadsrättsfastigheter. Anpassningar gjorda i bostadsrättslägenheter och småhus kan inte få återställningsbidrag.
 • De anpassningar som gjorts i bostaden ska vara hindrande för andra
 • Återställningen av anpassningarna i bostaden ska kosta mer än 5000kr att återställa. Återställningar som är billigare får fastighetsägaren själv betala.
 • Kommunen ska ges en möjlighet att förmedla hyresbostaden till någon som behöver anpassningen. Gjorda anpassningar bör där det är möjligt återanvändas vidare.

På den här sidan finns blankett för ansökan. Använd sökordet: återställning

 

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2018-06-08