Detta är brandfarlig vara

Brandfarlig vara kan vara en gas, en vätska eller något av de ämnen som myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) angivit. På denna sida kan du läsa mer om vilka ämnen som anses vara brandfarliga.

Gas
Alla gaser som kan antändas vid en temperatur av 20 grader Celsius är brandfarliga gaser. Exempel på brandfarliga gaser är gasol, acetylen, metan, koloxid och vätgas. Läs mer om gaser här.

Vätskor
Brandfarliga vätskor delas in i fyra klasser; 1, 2A, 2B och 3, där klass 1 är mest brandfarlig. Klassindelningen baseras på vätskans flampunkt. Flampunkten är den temperatur då vätskan avger så mycket brännbara ångor att de kan antändas. Här är exempel på vanliga brännbara vätskor:

Klass 1: Bensin, etanol, metanol, aceton, råolja och toluen. Till denna klass räknas spillolja!
Klass 2A: Xylen, vissa snabbtorkande färger och rostskyddsfärger.
Klass 2B: Fotogen, naftaprodukter, terpentinolja, oljefärger och oljelack.
Klass 3: Motorbrännolja (diesel), eldningsolja, tändvätska, anilin och myrsyra.

De övriga brandreaktiva ämnen som MSB angivit:

  • Väteperoxid
  • Organiska peroxider
  • Ammoniumnitrat
  • Brandfarlig biograffilm
  • Lågnitrerad nitrocellulosa

 

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07