Hemförvaring av brandfarlig vara-räddningstj.jpg

Brandfarlig vara i hemmet

Naturligtvis får du lov att förvara viss mängd brandfarlig vara i bostaden. Det krävs dock tillstånd om man förvarar större mängder och förvaringen ska alltid ske på säkrast möjliga sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller avseende hantering av brandfarlig vara i villan, fritidshuset eller flerbostadshuset.

Bensin, gasol, t-sprit, metanol, fotogen och tändvätska är exempel på mycket brandfarliga varor som man förvarar hemma. Man bör förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn. Förvara så liten mängd brandfarlig vara som möjligt i din bostad.

Hemma får man för sitt eget hushålls behov förvara:

 • 100 liter brandfarlig vätska (drivmedel i fordon samt dess reservdunk räknas inte) med flampunkt lägre än 60 grader ( t ex bensin, spolarvätska, t-röd, aceton, olje- eller lackfärger, naftaprodukter, fotogen och spillolja).
 • 100 liter brandfarliga eller extremt brandfarliga aerosoler (spraybyrkar)
 • 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt högre än 60 grader (t ex diesel och eldningsolja)
 • 60 liter gasol
 • 10 liter annan brandfarlig gas

Är hushållsbehovet större än så måste man söka tillstånd hos kommunen.

Regler kring hur den brandfarliga varan får förvaras skiljer sig lite mellan enbostadshus och flerbostadshus.

Enbostadshus

I villa, radhus eller fritidshus ska förvaringen ske enligt nedan:

 • Gasol och annan brandfarlig gas
  Brandfarlig gas och gasol ska alltid förvaras i ventilerat utrymme! Två gasolbehållare (vanligen en i drift och en i reserv) får förvaras i bostadsdel. Vardera behållare får rymma högst 30 liter (behållartyp P11-storlek). Öppen eld får inte förekomma i utrymmet, och det får inte vara beläget på vind eller i källare.
  I garage eller förråd som är brandtekniskt avskiljt i klass EI30 från bostadsdel får gasolbehållare (högst två gasolbehållare om de är större än 15 liter) samt två behållare av annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras.
 • Brandfarlig vätska
  I bostadsdelen får sprayburkar och brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter förvaras. I vindsförråd får ingen brandfarlig vätska förvaras. I källaren ska förvaringsutrymmet vara ventilerat. I garage eller fristående/avskiljt förråd får du förvara brandfarlig vätska utan särskilda restriktioner på behållarstorlek. I garaget ska förvaringsstället vara skyddat mot påkörning.

Flerbostadshus

I flerbostadshus får förvara enligt nedan:

 • Gasol och annan brandfarlig gas
  I lägenheten får gasolbehållare av högst 5 liters storlek (blå campingbehållare) förvaras. Det normala behovet i ett hushåll beräknas vara två behållare, en i drift och en i reserv. Balkongen är lämpligaste förvaringsplatsen i ett flerbostadshus och därför får du om balkongen inte är inglasad förvara gasol i behållarstorlek P11 (max 30 liter). Förvaringen får gärna ske i ventilerade plåtskåp. För inglasade balkonger gäller samma regler som i lägenheten, max 5 liters behållare.
  I vinds- och källarförråd, i garage i bottenplan eller i flerhushållsgarage får ingen gasol eller brandfarlig gas förvaras!
 • Brandfarlig vätska
  I lägenheten får sprayburkar och brandfarlig vätska i behållare om högst 10 liter förvaras. På ej inglasad balkong får behållarstorleken vara 25 liter. I flerbostadshusets hobbylokal får max 25 liter brandfarlig vätska förvaras, under förutsättning att lokalen avkiljts i brandteknisk klass EI30.
  I vindsförråd och källarförråd får ingen brandfarlig vätska förvaras. Om garage är beläget i flerbostadshusets bottenplan får endast drivmedlet som finns i fordonets tank och reservdunk förvaras. Om garaget är fristående och tjänar flera hushåll får man förvara brandfarlig vätska där under förutsättning att den är oåtkomlig för obehöriga

Fastighetsägaren kan iordningställa ett särskilt förråd, avskiljt i lägst EI30, endast avsett för förvaring av brandfarliga varor, där hyresgäster kan förvara brandfarliga vätskor. Fastighetsägaren ansvarar då för tillstånd för detta förråd.

På väg

Vid transport av drivmedel (bensin, diesel, E85) på väg finns det bestämmelser i lagen om transport av farligt gods som reglerar hur mycket du får lasta. Drivmedlet i fordonets tank räknas inte med i detta. Om du som privatperson väljer att tanka vid pump och har behov att transportera mer än 60 liter drivmedel finns det särskilda regler. Upp till 60 liter får du lov att transportera utan särskilda åtgärder. Om du vill transportera upp till 333 liter bensin eller upp till 1000 liter diesel måste följande uppfyllas:

 • Typgodkänt kolli
 • Förpackning märkt med UN-nummer (bensin 1203, diesel 1202)
 • Varningsetikett 3 på kollit
 • Godsdeklaration
 • Brandsläckare (minst 2 kg pulver)
 • Lastsäkrade kollin
 • Rökförbud gäller

Önskar man som privatperson transportera mer än 333 liter bensin eller 1000 liter diesel gäller lagen om transport av farligt gods fullt ut. Regelverket och kraven är mycket omfattande.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07