Släckutrustning

Grundkravet på utrustning för släckning vid brand finns i 2 kapitlet 2§ i lagen om skydd mot olyckor. Där står det att ägare eller nyttjanderättshavare ska hålla utrustning för släckning av brand i skälig omfattning. Den utrustning som behövs varierar givetvis beroende på verksamhet och typ av anläggning.

I första hand är det handbrandsläckare som avses, men även andra brandredskap kan vara lämpliga, som brandfilt eller inomhusbrandpost.

Mer information om släckutrustning!

Brandfilt

Brandpost

Handbrandsläckare

Handbrandsläckartyper

Placering och underhåll av handbrandsläckare

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07