Om skorsten och eldstad

Det finns många typer av eldstäder att välja mellan. Beroende på om du ska ha eldstaden för att täcka största delen av ditt uppvärmningsbehov eller om du ska ha den för trivseleldning och som reserv vid elavbrott, ställs det olika krav.

Viktigt att tänka på

 • Rökgastemperatur och skorsten: Äldre halvstensmurade skorstenar är dimensionerade för en högsta rökgastemperatur på 350ºC.
 • Vikt: Golvet där eldstaden ska placeras måste tåla vikten av eldstaden och en eventuell skorsten som ska monteras på den. Överstiger eldstadens vikt 150 kg
  måste bjälklagets bärighet kontrolleras.
 • Besiktning: En nyinstallerad eldstad ska besiktigas av skorstensfejarmästare eller annan opartisk sakkunnig kontrollant.

Eldstäder

Dessa olika typer av eldstäder finns det:

 • Eldstad som huvudsaklig uppvärmningskälla
  Eldstad som används som huvudsaklig värmekälla ansluts till ett vattenburet uppvärmningssystem. Som uppvärmningsanordning används gas eller oljepanna, panna med automatisk tillförsel av biobränsle som flis, pellets eller spannmål samt vedeldade pannor med manuell påfyllning. Vedeldade pannor ansluts till ackumulatortank.
 • Öppen spis
  Öppna spisar är till för trivseleldning. De ger inget värmetillskott att tala om.
 • Kamin och spis
  Kaminer och spisar ger snabbt mycket värme. De är lämpliga för tillfällig eldning under kortare perioder. Spisarna är även avsedda för matlagning.
 • Tung eldstad
  Tunga eldstäder som kakel- och täljstensugnar är lämpliga när man vill ha värme under lång tid. De kan täcka en stor del av uppvärmningsbehovet utan att det blir för varmt i rummet där eldstaden står.

Godkända eldstäder

Det finns olika typer av godkännanden som visar att en eldstad uppfyller gällande krav. En förutsättning är att den tillhörande monteringsanvisningen följs. En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven i Boverkets Byggregler (BBR). Typgodkännande utfärdas av SWEDCERT, SITAC och SP certifiering. I ett svenskt typgodkännande redovisas vilka krav i BBR som är uppfyllda. Dessutom är installations och bruksanvisningar granskade och godkända. I och med inträdet i EU kommer de svenska typgodkännandena efterhand att utgå och ersättas av CE-märkta produkter. P-märkta produkter uppfyller uppställda krav från respektive bransch. De kan vara högre än Boverkets funktionskrav. Det finns P-märkningsregler för lokaleldstäder, pelletsbrännare/kaminer, fliseldningsutrustning samt skorstenar. Svanenmärkning är en miljömärkning, vars syfte är att vägleda konsumenter att välja de minst miljöbelastande produkterna.

Utsläppskrav

För fastbränsleanläggningar med en effekt upp till 50 kW får utsläppet av organiskt bundet kol (OGC) uppgå till högst 150 milligram per kubikmeter torr gas vid 10 % syre. För kaminer och kakelugnar i hus som huvudsakligen uppvärms med annan anordning får utsläppet av organiskt bundet kol uppgå till högst 250 milligram per kubikmeter torr gas vid 13 % syre. Dessa värden motsvarar det tidigare kravet på 40 milligram tjära per megajoule. Dessa krav uppfylls av typgodkända, P-märkta och Svanenmärkta eldstäder.

CE-märkning

CE-märkningen visar att tillverkaren intygar att gällande krav enligt EG-direktiven och de harmoniserade standarderna uppfylls. Andra produkter får inte CE-märkas. En CE-märkt produkt ska ha en handling som visar vilka direktiv som är uppfyllda. Denna handling samt monterings- och
driftsanvisningar ska finnas på svenska. Några tillverkare av eldstäder hävdar att deras kaminer är CE-märkta och därför är godkända att installera. CE-märkningen gäller den eldrivna varmluftsfläkt
enligt lågspänningsdirektivet. Märkningen säger inget om brandsäkerhet och utsläppsnivåer för kaminer. Idag finns det krav på CE-märkning av oljepannor.

Skorsten

En eldstad kräver en skorsten som är rätt dimensionerad när det gäller area, höjd samt tekniskt utförande för att motstå höga rökgastemperaturer, kondens med mera. För att få hjälp med detta finns det en europisk standard som ställer krav på hur skorstenar ska märkas. Enligt europastandarden kan dagens skorstenar godkännas för en högsta rökgastemperatur av 80ºC. Därför är det viktigt att det tydligt framgår av installationshandlingarna vad som krävs av skorstenen som ska anslutas till eldstaden. Enligt Boverkets Byggregler (BBR) ska skorsten och eldstad passa ihop, inte bara mekaniskt utan även dimensioneringsmässigt, vad gäller temperatur,
fukt, motstånd samt tålighet mot sotbrand. De flesta äldre skorstenar är konstruerade för en högsta rökgastemperatur av 350ºC, vissa är konstruerade upp till 450ºC.

Skorsten för spannmålseldning

För spannmålseldning är det extra viktigt att ha en skorsten som är lämplig för ändamålet. Rökgaserna vid spannmålseldning innehåller klorider som angriper stål kraftigt. Bäst är att använda keramiska rör som tål klorider.

Märkning av skorsten

Märkningen av en skorsten kan tillexempel se ut såhär: EN1856-1 T450-N1-S-D22-R33-C50-B0-L20080. Här ges en förklaring på vad siffrorna betyder:

 • Temperaturklass:
  T 450 = Maximal tillåten rökgastemperatur 450ºC.
  Kan variera mellan T 080–T600.
 • Tryckklass:
  N1 = Avsedd för användning med undertryck i skorstenen.
  P2 = Avsedd för användning när det råder svagt övertryck mot omgivande utrymme.
  Finns i klasserna N1, N2, P1, P2, H1 och H2.
 • Motstånd mot sotbrand:
  G= Godkänd. Klarar en sotbrand.
  O= Klarar inte en sotbrand eller behöver bytas efter en sotbrand.
 • Kondenseringsmotstånd:
  D(dry) = Klarar torra rökgaser.
  W(wet) = Klarar kondenserande (våta) rökgaser.
 • Värmemotstånd:
  R33 = 0,33 kvadratmeter Kelvin per Watt
 • Minsta avstånd till brännbart:
  C50 = 50 mm till brännbart
 • Placering:
  B = Kan installeras både inom och utom byggnad.
  C = Schakt
 • Material:
  L60 – Materialkvalitet
  100 – Godstjocklek 1,00 mm
 • Allmänt

  Lagen

  Även om vi är med i EU så gäller svensk lag i Sverige. Vid installation av eldstäder och skorstenar gäller plan- och bygglagen samt lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk. Boverkets byggregler (BBR) anger de funktionskrav som ska vara uppfyllda. Det är villaägaren som vid besiktningen av den fristående kontrollanten ska kunna visa att installationen uppfyller BBR:s funktionskrav. Enklast görs det idag genom att använda typgodkända produkter eller på något annat sätt certifierade produkter. Vid installation av eldstad eller skorsten krävs en bygganmälan till kommunen. I samband med bygganmälan ska en kontrollplan godkännas samt en kvalitetsansvarig
  utses. Ofta kan ägaren utses som kvalitetsansvarig om byggnadsnämndens förslag till kontrollplan godtas.

  Ved

  För att veden ska bli torr ska den förvaras luftigt under tak, inte under en presenning. Veden som ska eldas kan tas in någon dag innan, men den ska inte torkas på eldstaden eller förbindelsekanalen till skorstenen.

  Aska

  Felaktig förvaring av aska har lett till flera bränder. Aska ska förvaras i ett obrännbart kärl. Det är viktigt att placera kärlet på ett obrännbart material.

  Elda rätt

  Läs mer under "Råd om vedeldning" om vad som är viktigt att tänka på då du eldar. Följ bruksanvisningens råd om hur du ska elda. Både pyreldning och forcerad eldning kan leda till brand.

  Kontakt

  Ansvarig nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden
  Informationen granskades: 2018-12-27