Brandsäkerhetstips i husvagnen

Det sker varje år flera otäcka gasololyckor i husvagn varje år. Det finns dock saker du kan göra för att öka brandsäkerheten under din husvagnssemester.

Brandsäkerhet

 • Ta med dig en brandvarnare och montera den i husvagnen.
 • Rök inte i sängen.
 • Var försiktig med öppen eld som spis och levande ljus
 • Håll minst 4 meters avstånd till grannarnas husvagnar på campingen.
 • För husvagn rekommenderas handbrandsläckare med minst sex kilo pulver.

Gasol

Den största risken med gasol i husvagnen är inte brand utan koloxidläckor. Koloxiden är en giftig gas som produceras när gasolen förbränns. Det är därför farligt om den läcker in i husvagnen.

Placering av gasolflaskor

 • Gasflaskorna får endast vara åtkomliga utifrån.
 • Flaskan ska ha sådant läge att endast gas i gasfas kan lämna flaskan.
 • Huvudavstängningsventil ska vara åtkomlig utifrån.
 • Husvagn för fritidsbruk får medföra högst två gasflaskor. Varje flaska får rymma högst 30 liter.
 • Gasflaskan ska sitta fast ordentligt och kunna fästas och lossas utan hjälp av verktyg.

Installation av gasolflaskor

 • Installationen av gasolsystemet ska vara gjord av kompetent personal.
 • Speciella slangar för gasol ska användas och de ska tåla temperaturer ner till –30ºC.
 • Ledningarna ska vara av koppar eller annan korrosionsbeständig metall.
 • Gasolledningen ska vara monterad så att den inte utsätts för skadliga spänningar eller brottsanvisningar.
 • Slang får användas för anslutning till tryckreduceringsventil. Slangen får inte dras genom ytterväggen.
 • Spisar, ugnar och kylskåp får vara anslutna med slang, övrig utrustning endast med rörledning. Slangen ska kunna inspekteras utan verktyg. Längden på slangen får inte överstiga 1,5 meter.
 • Rörledning ska ha slanganslutning och slangen ska vara väl
  ansluten på denna.

Krav på gasolutrustningen

 • Utrustningen ska vara avsedd för fordon och i övrigt uppfylla kraven i Statens Räddningsverks föreskrifter.
 • Utrustning för rumsuppvärmning och vattenvärmare ska ta förbränningsluften direkt utifrån.
 • All utrustning ska ha flamvakt.
 • Spis med nedfällbart lock av brännbart material ska ha skydd mot oavsiktlig stängning eller att gastillförseln bryts när locket stängs.
 • I bostadsutrymmet ska det finnas en skylt som talar om hur många personer ventilationssystemet är kontrollerat för och vilka ventilationsöppningar som inte får sättas igen.

Säkerhetsutrustning

 • Skaffa en gasolläcktestare och testa utrustningen före varje resa.
 • Skaffa en gasvarnare som monteras inne i husvagnen och varnar genom en skarp signal om utrustningen läcker.

Vid läckage

Gasolen är försedd med ett karaktäristiskt luktämne så att man snabbt märker ett läckage. Om du misstänker ett läckage eller känner gasollukt ska du:

 1. Stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning.
 2. Släcka all eld, inte röka och stänga av motorn.
 3. Vädra och inte använda utrustningen förrän läckaget är
  åtgärdat.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Brandsäkerhetstips i båten

På båtar krävs det att man är extra försiktig med eld. Störst sannolikhet att brand utbryter på båten är i samband med matlagning eller tankning. Här ...

Sida

Brandsäkerhetstips i samlingslokalen

En samlingslokal definieras som en lokal som är avsedd för fler än 150 personer, där inte alla kan väntas känna till byggnaden. Det kan vara till exem...