Brandsäkerhetstips på arbetsplatsen

Eftersom du tillbringar en stor del av din tid på din arbetsplats är det viktigt att du känner till hur brandskyddet fungerar där. Oavsett var du arbetar är det din arbetsgivares ansvar att du får kunskap om brandskyddet och hur ni ska agera vid en brand. Din arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete men även du har ett ansvar att följa de regler och riktlinjer som arbetsgivaren beslutat om när du genomför olika arbetsuppgifter. Du kommer att på olika sätt bli inblandad i brandskyddsarbetet och du bör ges möjlighet att genomgå utbildning i brandskydd och agerande vid brand.

Förebygg

Du får inte under några omständigheter blockera utrymningsvägarna. Generellt sett ska alla utrymningsvägar gå att öppna utan nyckel eller verktyg och vara skyltade med grön skylt med vita symboler.

Brandcellsgränser finns på din arbetsplats för att minimera konsekvenserna av en brand. Det innebär att dörrar i brandcellsgränser måste vara stängda eller uppställda mot magnet som släpper på indikation från rökdetektorer. Du får inte göra hål eller genomföringar i en brandcellsgräns utan att täta med godkänd massa.

Om du ser något som du tror kan påverka brandskyddet eller utrymningssäkerheten på ett negativt sätt, tala om det för den som är ansvarig för brandskyddet.

Vid nödsituation

 • Om du upptäcker en brand, rädda de som är i omedelbar fara och varna dina arbetskamrater genom att aktivera utrymningslarmet. Om utrymningslarm saknas får du varna dem med din röst. Försök släcka om du tror att det är möjligt och om du har tillgång till släckutrustning.
 • Ta alltid ett utrymningslarm eller meddelande på allvar. Lämna byggnaden omedelbart genom närmsta utrymningsväg och bege dig till återsamlingsplatsen.
 • Återvänd inte in i byggnaden förrän brandpersonal tillåter det.

Checklista

Här finns en checklista för att göra en enkel kontroll av brandskyddet på din arbetsplats. Gå igenom den. Ta reda på hur det ligger till om något är oklart. Kontakta den brandskyddsansvarige vid allvarliga brister. Detta är endast ett förslag, din arbetsgivare har kanske redan en egen checklista för brandskyddet.

Utrymning

 1. Finns det brandlarm på din arbetsplats? Känner du igen det? Vet du hur du ska agera om det går igång? Vet du hur du ska aktivera det?
 2. Vet du hur du ska ta dig ut vid en nödsituation?
 3. Är alla utrymningsvägar fria? Går de att öppna utan nyckel eller verktyg? Är de tydligt skyltade?
 4. Var är återsamlingsplatsen?

Brandcellsgränser

 1. Är de brandavskiljande dörrarna stängda?
 2. Finns det hål eller genomföringar i brandcellsgränserna?
 3. Stängs dörrar till förråd, kontorsrum och liknade vid dagens slut?

Brandorsaker

 1. Finns det blinkande lysrör?
 2. Är sladdar och stickkontakter hela?
 3. Är ljusstakar och askkoppar utförda i obrännbart material? Vilka regler har ni för levande ljus? Lämna aldrig ljus eller öppen eld obevakade!
 4. Finns det timer på spis och kaffebryggare?
 5. Är brandfarlig vätska och gas placerad på avsedd plats. De ska förvaras i skyltat skåp eller brandtekniskt avskiljt rum.

Släckutrustning

 1. Var har du din närmsta släckredskap? Det ska inte vara längre än 25 meter till ditt närmsta släckare eller inomhusbrandpost.
 2. Vet du vilken typ av släckare det är?
 3. Vet du hur du ska använda den?
 4. Är släckutrustning skyltad och oblockerad? Står manometernålen på grönt (gäller vissa handbrandsläckare)?
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Brandsäkerhetstips på hotellet

Hotell och vandrarhem har en rad säkerhetshöjande åtgärder som utrymningslarm, utrymningsplaner, brandcellsindelning och släckutrustning. När du övern...

Sida

Brandsäkerhetstips i båten

På båtar krävs det att man är extra försiktig med eld. Störst sannolikhet att brand utbryter på båten är i samband med matlagning eller tankning. Här ...