FRIS – Förebyggande rådet i Skellefteå

FRIS arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser i ett tidigt skede. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 7–25 år.

FRIS är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från skola, kultur och fritid, sociala, polisen och Regionen. FRIS kan sägas bestå av tre delar,  social prevention, situationell prevention och demokrati och inflytande för unga.

FRIS har sedan 2009 tagit fram underlag för samverkansavtal mellan polismyndigheten och kommunen.

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2020-08-24