FRIS – Förebyggande rådet i Skellefteå

FRIS arbetar för att barn och ungdomar ska få en trygg uppväxtmiljö. En grundläggande tanke i arbetet är att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser i ett tidigt skede. Fokus ligger på barn och ungdomar i åldern 12-25 år.

FRIS är ett samverkansråd som består av politiker och tjänstepersoner från skola, fritid, kultur, sociala, polisen och landstinget. FRIS har även nätverk och operativa grupper knutna till sig som arbetar med riktade insatser. FRIS kan sägas bestå av tre delar. FRIS arbete för barn och ungdomar är den ena delen (social prevention), Trygghetsforum är den andra (situationell prevention) och barn och ungas inflytande är den tredje delen. (Invånardialogen Ungdomsfullmäktige, Strategi för barn och ungas inflytande)

Trygghetsforum

Uppdraget för Trygghetsforum är att arbeta med trygghetsfrågor för samtliga medborgare i kommunen. Trygghetsforum fokuserar därför på det brottsförebyggande arbetet (situationell prevention). Arbetet är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor.
Läs mer om Trygghetsforums arbete

ANDT-undersökningen

ANDT-undersökningen är en årlig enkät som omfattar cirka 2000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Syftet är att kartlägga drog- och alkoholvanor hos ungdomar och resultatet bildar underlag för förebyggande insatser.
Läs mer om ANDT-undersökningen

 

Föreläsning - Utbildning ungdomar och berusning

 

Viktiga grupper

FRIS-grupperna

FRIS-grupperna är knutna till orter och skolor i kommunen. Fyra av dem riktar sig till gymnasieskolan och 13 stycken till årskurs 6-9. FRIS-grupperna består av engagerade deltagare från skola, fritid, sociala, polisen samt olika lokala grupper, som föreningar och kyrkor.

Läs mer om FRIS-grupperna

FRIS-fältarna

FRIS-fältarna är ute bland ungdomarna under sommarmånadernas helgkvällar och kända riskhelger. De är oftast skolfritidsledare och har stor erfarenhet och kännedom om ungdomarna.
Läs mer om FRIS-fältarna

Ungdomsfullmäktige

En invånardialog där 1600 unga tycker till om sitt lokal samhälle, vad behöver förändras, förbättras och utvecklas i Skellefteå kommun. Ungdomsfullmäktige genomförs varje år för att skapa dialog mellan unga och förtroendevalda politiker. Genom att ha återkommande möten mellan ungdomar, politiker och tjänstepersoner gynnas den demokratiska processen och kommunens verksamhet kan göra rätt saker för målgruppen unga.
Läs mer om Ungdomsfullmäktige

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-23