Välkommen till Ostviksskolan

Ostvikskolan ligger vid en liten badsjö, två mil norr om Skellefteå. Skolan och fritidshem är integrerade och omges av en fin utemiljö som ger goda förutsättningar för lärande, lek och friluftsaktiviteter. Ostviksskolan är en F-5 skola med drygt 50 elever. På skolgården finns lekutrustning och en skogsdunge. I närheten av skolan finns elljusspår, isbana och fotbollsplan.
På skolan arbetar tio personer i pedagogiskt arbete, varav sex är lärare i skolan och fyra pedagoger på fritidshemmet.

Vår verksamhetsidé och vision

Vi ska vara en skola där både elever och personal trivs. Vi skapar lust att lära med barnet i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva. Tillsammans lyckas vi nå målet att alla barn blir sitt bästa jag och växer upp till harmoniska individer som vet att de kan!

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

Vi arbetar för en jämlik skola för alla, där eleverna möts av en trygg och inspirerande miljö. Vi har ett kompetenshöjande samarbete mellan specialpedagog, lärare och fritidspersonal. Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt för att möta elevers behov med engagemang och kunskap som skapar lust till lärande, alltid med elevernas bästa i fokus.

För att få syn på hur vår verksamhet fungerar sker en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av all verksamhet under året. De resultat vi ser är grunden för hur vi sedan arbetar vidare mot vårt mål att alla barn ska bli sitt bästa jag.

Vi har nått vårt mål:

  • när eleverna känner delaktighet i alla verksamheter
  • när all undervisning utmanar och utvecklar eleverna
  • när alla elever känner trygghet, trivsel och glädje i skolan

 

Vårt likabehandlingsarbete

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt.
Vi fördelar resurser utifrån elevernas behov och förutsättningar så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt. I det arbetet ingår elevhälsateamet som arbetar förebyggande och stödjande. Elevhälsateamet består av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och rektor.
Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela dagen, i vardagens samtal kring olika situationer som uppstår, i skolans olika ämnesområden och i vårt förhållningssätt.

En trygghetsenkät genomförs under höst och vår som visar på trivseln hos våra elever. Det ger oss möjlighet att se brister och positiva inslag i verksamheten. Aktiviteter för eleverna är bland annat rastaktiviteter, värdegrundslektioner, fadderverksamhet, klassråd, elevråd och temadagar vilket skapar delaktighet och trygghet.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-17
Sida

Matsedel

Här hittar du förskolans, grundskolans, gymnasiets och olika boendens veckomatsedlar.

Till varje måltid erbjuds hårt bröd, smörgåsmargarin, dryck, sa...

Läs mer