Programmering

I förskolan handlar programmering om att få en första förståelse vad det kan innebära.
Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen lärprocess samtidigt som de bli bekanta med programmering och kodning. En varierad arbetsgång med analoga lekar som tillsammans med digitala verktyg lägger grunden. Det ger möjlighet till att arbeta brett med både matematik, språk, NO- och SO orienterade ämnesområden.

När det gäller skola så är ovan nämnda arbetsområden lika väsentliga och regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Det innebär att programmering och andra former av digitalt skapande förs in i styrdokumenten. Pedagoger ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för olika åldrar, oavsett ämnesområde, som ett led att utveckla elevernas förmågor.

Skolkontorets mål är att ge pedagoger likvärdiga förutsättningar att jobba med programmering och det här materialet erbjuder praktiskt arbetssätt för att arbeta med programmering i förskola och skola. Materialet ska sedan användas tillsammans med de Kodväskor som skolkontoret har för utlåning.
I dessa kodväskor ingår allt material som behövs för att kunna start upp med programmering (exempelvis robotar, lärarhandledningar, lärplattor).

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2020-09-21