Risker i kommunen

Skellefteå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är

I Skellefteå finns dessutom 20 anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

  • så kallade sevesoanläggningar* och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
  • dammar
  • flygplatser
  • gruvor.

* anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Skellefteå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-14