norrbotniabanan, samråd, trafikverket, kollektivtrafik, tåg

Trafikverkets samrådsmöten

Samråd ger chans att påverka ett väg- eller järnvägsprojekt. Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikverket förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter. De tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras.

Genomförda samråd

Samrådsmöten 27 februari-1 mars 2018
Tre möten hölls i Övre Bäck, Skellefteå och Bureå för att presentera föreslagen linjedragning som Trafikverket arbetat fram efter det första samrådsmötet i Skellefteå i maj i fjol. Representanter från Skellefteå fanns också på plats.

Samrådsmötet 18 maj 2017

Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten bjöds in till ett tidigt samrådsmöte 18 maj 2017. Trafikverket visade järnvägskorridoren och några förslag till sträckning Robertsfors-Skellefteå vid samrådsmötet 18 maj i Skellefteå. Det var stort intresse och engagemang bland besökarna och vi fick många värdefulla synpunkter att ta med vidare i projektet. Skellefteå kommun fanns också med för att berätta om sina planer och tankar kring järnvägsprojektet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-09-24
Relaterad information

Norrbotniabanan

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken...

Läs mer
Relaterad information

Skellefteå resecentrum

Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att skapa bra trafikflöden för fler Skelleftebor och besökare...

Läs mer