Trafikverkets samrådsmöten

Ett samråd ska avse var vägen eller järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Under samråden diskuterar Trafikverket förslag till lösning, miljöpåverkan och påverkan på enskilda fastigheter. De tar också upp hur anslutningarna till enskilda vägar kan göras.

Samrådsmöten 27 februari-1 mars 2018

Tre möten hölls i Övre Bäck, Skellefteå och Bureå för att presentera föreslagen linjedragning som Trafikverket arbetat fram efter det första samrådsmötet i Skellefteå i maj i fjol. Representanter från Skellefteå kommun fanns också att på plats.

Läs mer om detta på Trafikverkets hemsida. ¨

Samrådsmötet 18 maj 2017

Fastighetsägare, nyttjanderättshavare och allmänheten bjöds in till ett tidigt samrådsmöte 18 maj 2017. Trafikverket visade järnvägskorridoren och några förslag till sträckning Robertsfors-Skellefteå vid samrådsmötet 18 maj i Skellefteå. Det var stort intresse och engagamang bland besökarna och vi fick många värdefulla synpunkter att ta med vidare i projektet. Skellefteå kommun fanns också med för att berätta om sina planer och tankar kring järnvägsprojektet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-13