Välkommen till Sjungande dalens skola

Sjungande dalens skola ligger cirka tre kilometer väster om stadskärnan med närhet till skogsområden, motionsspår och idrottsplats. Skolgården erbjuder lekutrustning och ett naturligt kuperat landskap. Skolan har cirka 145 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 3 med tillhörande fritidshem.

Vi har två klasser per årskurs från förskoleklass till och med åk 2 och en klass i åk 3. Skolan har två fritidshem, Flöjten och Flygeln, indelade i äldre och yngre elever. Personalen består av förskollärare, fritidspedagoger, lärare och speciallärare. I våra lokaler finns också mottagningsenheten Ankomsten med tillhörande personal och modersmålslärare som vi ser som en tillgång i vår verksamhet.

Sjungande dalens skola tillhör Lejonströms upptagningsområde. Det innebär att man börjar årskurs 4 på Lejonströmsskolan om man inte väljer annan skola. Utifrån detta så arbetar vi gemensamt med flera utvecklingsområden i Lejonströms upptagningsområde och har en gemensam verksamhetsidé.

Vår verksamhetsidé

Jag ser människor som unika med olika tillgångar och arbetar för att verksamheten är tillgänglig för alla.
Jag formar lärmiljöer där varje individ får ett meningsfullt utbyte och aktivt deltar i det gemensamma och gemensamhetsskapande.

Så arbetar vi för att eleverna ska nå sina mål

För att det ska bli en röd tråd i elevens skolgång så arbetar vi i Lejonströms upptagningsområde på följande sätt för att alla elever ska trivas och utvecklas hos oss:

Pedagogisk lärmiljö

Vi har en tydlig struktur på undervisningen och använder oss av metoder som är baserade på forskning och beprövad erfarenhet, till exempel

  • Bildstöd
  • Digitala verktyg
  • Formativt förhållningssätt. 
Social lärmiljö 

Vi arbetar aktivt med att varje elev ska träna på att bli ledd, stimuleras till att leda sig själv och samspela med och leda andra, till exempel genom att 

  • Skapa och behålla goda relationer, elever ska känna sig trygga och sedda. 
  • Utgå från att alla gör rätt om de kan 
  • Varje elev kan kommunicera utifrån sina förmågor och förutsättningar 
Fysisk lärmiljö

Inredning och utformning av miljön i skolan är anpassad för elevernas behov men också stimulerande och utmanande, till exempel genom att  

  • Material som finns på skolan är tillåtande, självinstruerande och tillgängliga för alla elever
  • Miljön är utformad så att den kan förändras om elevens behov förändras  

Likabehandling

Vårt likabehandlingsarbete bygger på vår gemensamma verksamhetsidé. Vi planerar och genomför olika gemensamma aktiviteter under året för att bygga upp goda relationer i och mellan olika klasser/grupper. För att säkerställa likvärdigheten arbetar vi systematiskt med gemensam planering, uppföljning och analys av undervisningen och resultaten. Dessa ligger sedan till grund för vårt fortsatta arbete framåt.

Vi har en elevhälsa där speciallärare, kurator, skolsköterska och rektor ingår. I elevhälsan läggs stort fokus på förebyggande och främjande arbete.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-24