Område öst

För att kunna behålla och utveckla kvaliteten och likvärdigheten i morgondagens skola behöver vi arbeta med förbättringar av struktur och organisation. Det möjliggör att alla barn ska bli sitt bästa jag.

För-och grundskolenämnden beslutade i december 2017 att utredningsuppdraget för framtida struktur för område öst och sörböleskolans upptagningsområde avslutas.

Utredningen tog hänsyn till perspektiven lärande, ekonomi och samhällsplanering, där barnens bästa är i fokus.

Utmaningar med dagens struktur

De största utmaningarna är: 

  • Grundskolornas kapacitet i förhållande till behov. Det är för stort elevunderlag på vissa skolor och för litet underlag på andra.
  • Flera små enheter med traditionella lärmiljöer som inte har förändrats i samma takt som undervisningen. Det blir därför svårt att möta dagens och framtidens krav på lärmiljöer och digital teknik.
  • Stadieindelningen följer inte grundskolans läroplan som är årskurser 1-3, 4-6, 7-9.
  • Behålla och attrahera behöriga lärare till alla enheter.

 

Förbättringarna behövs för att kunna:

  • Förbättra lärmiljöerna, exempelvis med ändamålsenliga lärmiljöer för barn och elever, och framtidens digitala teknik. Detta gäller för både ute- och innemiljöer.
  • Frigöra resurser för fler lärare, specialpedagoger och elevhälsa.
  • Hålla samman stadieindelningen för årskurser 1-3, 4-6, 7-9 .
  • Bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13