Försäkringsinformation

Skellefteå kommun har följande försäkringar: ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, olycksfallsförsäkring, saneringsavtal, tjänsterese- och studentförsäkring samt motorfordonsförsäkring. Försäkringsperioden gäller från 1 juli 2014 till och med den 30 juni 2020.

Snabblänkar till rubriker på denna sida

Olycksfallsförsäkring

Omfattar nedanstående personkrets, ej anställda.

Försäkringsbolag: Protector (försäkringsnummer 289145)
Självrisk 0 kronor

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen = olycksfall) Försäkringen gäller inte vid sjukdom.

Försäkringen gäller

Heltid

• Gymnasieskola inklusive särskola Grundskola inkl. särskola och migration
• Förskoleklass inkl. migration
• Förskolor inkl. migration
• Familjedaghem
• Boende i familjehem, HVB och boendestöd
• Solkraft (200 med SoL beslut, 200 utan SoL beslut)
• Daglig sysselsättning
• Barn och ungdomar i flyktingboende
• Aktivitetsprogramet för ungdomar och invandrare
• Försörjningsstödtagare äldre än 29 år
• Deltagare i Arbetsmarknadstorget
• Nyanlända inom ISA-samarbetet (utanför Arbetsförmedlingens ansvar)
• Sommarföretaget
• Ungdomar i kommunens ferieverksamhet (företagsorientering)
• Verksamhetstid
• Vuxenstuderande, inkl. SFI, YH och särvux
• Personer i Ungdomstjänst
• Försörjningsstödtagare hos annan arbetsgivare än kommunen
• Sysselsättning via IFO, övriga
• Barn och ungdom i kontaktfamiljer
• Barn och ungdom som har kontaktpersoner
• Praktikanter med försörjningsstöd oavsett ålder
• Socialtjänsten "Råd och Stöd", praktikanter 17-21 år ej inskrivna i gymnasieskolan
• Ledsagare
• En hjälpande hand

Vanprydande ärr, lyte och men ingår.

Med heltid menas dygnet runt såväl fritid som arbetstid.
Med verksamhetstid menas, tid då den försäkrade deltar i av kommunen bedriven verksamhet, direkt färd till och från denna verksamhet.

Enkelt att göra anmälan via försäkringsbolagets webbplats

Du kan göra skadeanmälan direkt på: www.protectorforsakring.se

Du kan också göra anmälan via blankett för skadeanmälan (pdf, nytt fönster)

Har du övriga frågor?
Kontakta försäkringsbolaget via mejl eller telefon
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00

Ansvarsförsäkring

Försäkringsbolag:  Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk 0,5 basbelopp (år 2014 = 44 400 kronor)

Försäkringen omfattar kommunens anställda, förtroendevalda, elever och andra som på något sätt har sitt dagliga/tillfälliga arbete i kommunen, och gäller för skadeanspråk vid person- och sakskada.

Egendomsförsäkring

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk:  10 basbelopp, vid varje skadetillfälle.

Försäkringen gäller vid brand- inbrotts- och vattenskador på kommunens fastigheter samt lös egendom i egna och hyrda lokaler.

Vid skada kontakta:

Egendom: fastighetsägaren/fastighetstekniker
Inventarier:   verksamhetsansvarig

OBS: skadeanmälan till försäkringsbolag görs på en och samma blankett.

Vid inbrott skall polisanmälan alltid göras.

Tänk på

  • Vi är alla ansvariga för att dörrar låses och belysning släcks, kontrollera att alla fönster och vattenkranar är stängda.
  • Används levande ljus är det den som tänder ansvarig för att det också släcks.
  • När det gäller byggnader som har larm,  är det bra att göra större kontroller emellanåt så att larmanordningarna fungerar. Samt att all personal verkligen kan använda larmet rätt
  • Lås in stöldbegärlig egendom (ex.vis datorer, TV, kameror osv) på larmat område. Utarbeta rutiner för detta
  • Kontrollera låsning efter entreprenörer som arbetar i byggnaderna under obekväm tid, lov mm.

Saneringsavtal

Försäkringsbolag:  Nomor

Omfattar sanering mot skadeinsekter, husbocksförsäkring, sen upptäckt av dödsfall mm.

Tjänstereseförsäkring

Försäkringsbolag:  AIG
Självrisk:   0 kronor.

Försäkringen omfattar anställda, förtroendevalda, elever och studerande när dessa företar resor.

Försäkringen gäller i hela världen med undantag för länder i krigstillstånd.

Försäkringen gäller; sjukvårdskostnader, invaliditets- och  dödsfallsersättning, reseavbrott, försening, ersättarresa/ny resa, personlig- och kommunens egendom samt självriskeliminering vid skada på egen bil/bostad under tjänsteresa mm.

Skadeanmälningsblankett kan skrivas ut på www.aig.se.

Fordonsförsäkring
(Kommunens egna fordon)

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk: Individuell per fordon
Vid skada kontakta:  tekniska kontorets serviceavdelning, telefon 73 79 21.
Skadeanmälningar: skador@LFvasterbotten.se

Övriga upplysningar

Försäkringshandläggare

Skicka e-post till försäkringshandläggaren

Tidigare försäkringsbolag (Olycksfall)
Tidsperiod Försäkringsbolag Telefonnummer
1/9 1967  - 30/8 1969 Folksam 0920-788 78
1/9 1969 - 30/8 1972 Trygg-Hansa 077-11 11 500
1/9 1972 - 30/8 1975 Skandia 0910-171 30 
1/9 1975 - 30/8 1981 Länsförsäkringar 090-10 90 00
1/9 1981 - 30/8 1985 Trygg-Hansa 077-11 11 500 
1/9 1985 - 31/8 1992 Skandia 0910-171 30 
1/9 1992 - 1997-06-30 Wasa Försäkring 090-10 90 00 
1/12 1993 - 30/6 2000 Wasa t o m 1998,
1/1 -99 Länsförsäkringar, fusion mln LF och Wasa dec 1998
090-10 90 00
1/7 2000 - 30/6 2006 Trygg-Hansa 077-11 11 500 
1/7 2006 - 30/6 2007 Folksam f.nr K 47623 0920-788 78
1/7 2007 - 30/6 2010 Chartis Europé (www.chartisinsurance.com) f.nr 104-5021 08-506 920 80
1/7 2010 - 30/6 2013 Europeiska Försäkringsaktiebolaget  publ 0770 457 970
1/7 2013 - 30/6 2014 Folksam K 47771. 0771 950 950

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-20