Ansöka eller säga upp plats

Vårdnadshavare till barn från ett års ålder kan ansöka om plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet i den omfattning det behövs med hänsyn till arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.
Vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan från och med barns ett års ålder ansöka om plats på förskola eller i annan pedagogisk verksamhet under minst tre timmar per dag eller femton timmar i
veckan.
Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskola avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar upp till 525 timmar per år.

Att ansöka om plats
Skellefteå kommun garanterar plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet förutsatt att ansökan om plats lämnas in senast tre månader innan önskat datum för placering. Önskat datum för placering blir ert introduktionsdatum, det vill säga det datum barnet senast ska börja sin introduktion på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Tänk på att räkna in cirka tio arbetsdagar (för  introduktion av barnet) i önskat datum för placering, innan arbete/studier börjar.

Exempel: Önskas plats från 15 mars ska ansökan lämnas in senast 15 december.

Under ett antal veckor varje sommar slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ihop sina verksamheter. Detta kan innebära att det inte är någon ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet på förskolan eller i den pedagogiska verksamheten. Vistelse i andra lokaler än där barnet skulle placeras kan förekomma. I regel görs inga introduktioner under denna period. Kontakta kommunens kundtjänst om du har behov av plats under denna period.

I ansökan anges upptagningsområde samt önskemål av vilken förskola eller annan pedagogisk verksamhet vårdnadshavare önskar att barnet får plats på. Önskemålet gäller förskola och inte avdelning. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån försöka tillgodose alla vårdnadshavares önskemål om placering men kan inte garantera att barnet får plats på något önskat alternativ. Om det inte finns plats för alla sökande till ett önskat alternativ beslutar förskolechef om platsernas fördelning utifrån prioriteringsordningen samt barngruppernas sammansättning, behov och storlek.

Om en ny placering erbjuds och barnet redan har en plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet behöver vårdnadshavare inte säga upp den befintliga placeringen.

Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola fritidshem eller på blanketten"Ansökan om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation
Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.
Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad.
Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.


Uppsägning av plats
Uppsägning av plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska ske minst två månader innan barnet slutar. När barnet ska börja förskoleklass behöver inte vårdnadshavare säga upp platsen på kommunal förskola eller annan pedagogisk verksamhet om plats önskas på fritidshem, detta sker då automatiskt. Om plats inte önskas på fritidshem när barnet börjar förskoleklass måste platsen sägas upp av båda vårdnadshavarna med undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad två månader innan barnet slutar på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Detta görs i e-tjänst förskola fritidshem eller på blanketten ”Uppsägning av plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens Kundtjänst telefon 0910-73 50 00. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6.


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-21