Kö- och placering

När godkänd ansökan inkommit skickas en bekräftelse på att Skellefteå kommun har tagit emot ansökan. Om barnet har två vårdnadshavare med olika adresser så får båda denna bekräftelse. Önskat datum för placering styr plats i kön.

Placering

Det är förskolechef som beslutar om placering. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån tillgodose alla vårdnadshavares önskemål om placering men kan inte garantera plats på något av önskade alternativ. Om det inte finns plats för alla sökande till ett önskat alternativ beslutar förskolechef om platsernas fördelning utifrån prioriteringsordningen samt barngruppernas sammansättning, behov och storlek.

Syskonförtur
Syskonförtur är en överordnad prioritering förutom på förskoleenhet där finskspråkig verksamhet är förlagd. Med syskon avses barn som bor i samma familj. Syskon som har samma ködatum ska erbjudas plats samtidigt. Skellefteå kommun kommer i möjligaste mån sträva efter att syskon placeras på samma förskola men någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma förskola finns inte.

Ex; När vårdnadshavare söker plats på förskola innebär det att önskemål om plats gäller förskola och inte avdelning på förskola. Förskolechef beslutar om platsernas fördelning utifrån  prioriteringsordningen samt barngruppernas sammansättning, behov och storlek.

Om flera barn köar inom samma kalendermånad ska syskon till redan placerade barn på önskad förskola/pedagogisk omsorg, erbjudas plats först. Någon garanti för att det finns en ledig plats vid önskad förskola/pedagogisk omsorg finns däremot inte. Syskonförtur inne-bär inte att redan placerade barn förlorar sin plats.

Prioriteringsordning efter syskonförtur
Om flera sökande önskat samma förskola på samma önskade datum sker följande prioriteringsordning:

Byte av förskola/förflyttning till önskad förskola:
Redan placerade barn på förskola eller annan pedagogisk verksamhet i kommunen som flyttar inom samma eller till ett annat upptagningsområde.

Barnets ålder:
Om flera sökande har samma önskat datum för plats, tas hänsyn till barnets ålder, äldsta barnet går först.

Prioriteringsordning vid finskspråkig förskola
På den förskoleenhet där verksamhet bedrivs helt eller delvis på finska, prioriteras barn vars vårdnadshavare önskar finskspråkig verksamhet i första hand. Detta är överordnat syskonförtur på anvisad enhet.

Om flera barn köar inom samma kalendermånad till den förskoleenhet där verksamhet på finska bedrivs, ska barn vars vårdnadshavare önskat finskspråkig verksamhet erbjudas plats först. Någon garanti för ledig plats finns däremot inte. Förtur för barn vars vårdnadshavare önskat finskspråkig verksamhet innebär inte att redan placerade barn på den anvisade enheten förlorar sin plats.

Byte av förskola
Vid önskemål om byte av förskola, det vill säga byte av förskola inte byte av avdelning på samma förskola, eller annan pedagogisk verksamhet till ett annat eller samma upptagningsområde kan vårdnadshavare ansöka om ny plats och ny ansökan lämnas in. Erbjudande om byte av plats sker efter översyn av lediga platser. Om en ny placering erbjuds och barnet redan har en plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet behöver vårdnadshavare inte säga upp den befintliga placeringen.

Förflyttning till önskad förskola
Vårdnadshavare som tackat ja till plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet som inte överensstämmer med någon önskad placering, får om så önskas stå kvar i kön för förflyttning och behåller ursprungligt ködatum. Vårdnadshavare behöver inte lämna in ny ansökan. Vid önskemål om förflyttning till önskad förskola eller annan pedagogisk verksam-het till ett annat eller samma upptagningsområde sker erbjudande om byte av plats efter översyn av lediga platser.

Förflyttning till önskad förskola infaller i regel två gånger per år, augusti och januari. För att introduktionen för det nya barnet ska bli så trygg som möjligt samtidigt som den befintliga gruppen ska få en trygg och rofylld gruppdynamik, är det viktigt med en planering som undviker att förflyttningar sker för ofta. Förskolechef beslutar om platsernas fördelning utifrån prioriteringsordningen samt barngruppernas sammansättning, behov och storlek. Om en ny placering erbjuds och barnet redan har en plats på förskola eller annan pedagogisk verksamhet behöver vårdnadshavare inte säga upp den befintliga placeringen.

Senast 1 månad före önskat datum för placering får vårdnadshavare ett platserbjudande.

När barnet blivit placerat på förskola eller pedagogisk verksamhet skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare. Vårdnadshavare och Skellefteå kommun har möjlighet att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden i längst tio arbetsdagar med bibehållen plats i kön. Om introduktionsdatumet blir flyttat längre än dessa tio arbetsdagar från vårdnadshavares sida måste en ny ansökan lämnas in. Om barnet har två vårdnadshavare med olika adresser får båda detta placeringsmeddelande. När barnet fått en placering tas barnet bort ur kösystemet.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12