När du har plats

Introduktion

När barnet blivit placerat på förskola eller annan pedagogisk verksamhet skickas ett placeringsmeddelande till vårdnadshavare. Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kommer
sedan att ta kontakt med vårdnadshavare så snart som möjligt för överenskommelse om introduktion. En introduktion påbörjas tidigast det datum som står angivet som önskat datum för placering i ansökan. Vårdnadshavare och Skellefteå kommun har möjlighet att förskjuta introduktionsdatumet framåt eller bakåt i tiden i längst 10 arbetsdagar med bibehållen plats i kön. En introduktion innebär att vårdnadshavare och barn får lära känna medarbetarna och den nya miljön. Introduktionen följer ett schema som planeras tillsammans med förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.

Avgiftsfri introduktion gäller under tio arbetsdagar, därefter tas fastställd avgift ut. Under ett antal veckor varje sommar slår förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ihop sina verksamheter. Detta kan innebära att det inte är någon ordinarie medarbetare eller ordinarie verksamhet på förskolan eller pedagogiska verksamheten. Vistelse i andra lokaler än där barnet skulle placeras kan förekomma. I regel görs inga introduktioner under denna period. Kontakta kommunens kundtjänst om du har behov av plats under denna period.

Kontaktuppgifter
För att förskolan ska kunna komma i kontakt med vårdnadshavare behövs aktuella kontaktuppgifter. Det är vårdnadshavares ansvar att se till att förskolan har det genom att uppdatera e-postadress och mobilnummer via e-tjänst förskola fritidshem. För att använda e-tjänsten krävs e-legitimation. Saknas e-legitimation kan kontaktuppgifter lämnas direkt till medarbetare på förskola.

Schema

När barnet blivit placerat på förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska vårdnadshavare lämna in schema över barnets vistelsetid. Schemat ska vara löpande. Det vill säga att schemat gäller till dess att nytt schema lämnas in. Kom ihåg att om arbets- eller studietider ändras eller om vårdnadshavare blir
arbetssökande, sjukskriven eller föräldraledig ska nytt schema lämnas in av vårdnadshavare.
Schemat läggs utifrån de behov familjen har:

  • Om vårdnadshavare arbetar eller studerar ska schemat läggas utifrån arbets-/studietid inklusive restid.
  • Om vårdnadshavare är arbetssökande ska schema läggas för de tider då aktivt sökande av arbete sker. Från och med 1 års ålder kan det innebära minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.
  • Om vårdnadshavare är föräldraledig ska schemat läggas utifrån de tider som förskolechef för området beslutat. I Skellefteå kommun omfattar detta 15 timmar/vecka i befintlig verksamhet.
  • Om vårdnadshavare är korttidsvikarie så gäller samma riktlinjer som för arbetande eller studerande och schemat läggs utifrån arbetstid inklusive restid. Om tiderna inte kan lämnas in sju arbetsdagar innan schemat börjar gälla ska schema skrivas i efterhand.
  • Om barnets vårdnadshavare bor på olika adresser och barnet har växelvis boende, förutsatt att båda vårdnadshavare nyttjar förskoleplatsen, ska båda vårdnadshavarna lämna in scheman så att rätt debitering kan göras.
  • Om barnets vårdnadshavare är sjukskriven, har sjukersättning eller graviditetspenning
    läggs schemat utifrån vårdnadshavarens behov innan.


Nytt schema ska inte lämnas in för normal ledighet så som sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester. Tillfälliga schematider meddelas direkt till förskolan. Barn har inte rätt att vara på förskola eller annan pedagogisk verksamhet när vårdnadshavare har semester, eller annan ledighet (till exempel flextid, komp, lov).

Schemat bör lämnas in minst tio arbetsdagar (dock senast sju dagar) innan schemaändringen börjar gälla. Syftet med att lämna in schema i tid är att förskolan eller annan pedagogisk verksamhet ska hinna ta emot det nya schemat och göra eventuella förändringar i bemanningen så att barnen kan tas om hand på bästa sätt utifrån barngruppens sammansättning, behov och storlek så att en god miljö erbjuds.

Schemat lämnas in via e-tjänst förskola och fritidshem eller via blanketten "Schema för barn i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även beställa eller hämta blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-735000. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6,  931 85 Skellefteå eller lämnas till Kundtjänst, Stadshuset.

 

Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskola avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år. I Skellefteå kommun omfattar detta 15 timmar/vecka i befintlig verksamhet. Allmän förskola följer i huvudsak skolans läsårstider. Det vill säga att uppehåll görs vid lov (jullov, sportlov, påsklov och sommarlov), ej vecka 44 som inte räknas som lov. Vid lovtillsyn debiteras minst fjorton dagars avgift.

Exempel: Behov av lovtillsyn 3 dagar innebär debitering för 14 dagar.

För vårdnadshavare som arbetar, studerar eller är arbetssökande innebär allmän förskola att debitering sker enligt den lägre taxan om schemat är mer än 15 timmar/veckan. Det gäller från och med första september det året barnet fyller tre år.

Om vårdnadshavare är korttidsvikarie gäller samma riktlinjer som för de som arbetar. Vistelsetiden
för ert barn på förskolan eller annan pedagogisk verksamhet blir arbetstid inklusive restid och tiderna för barnet lämnas in så fort som möjligt. Om tiderna inte kan lämnas in sju arbetsdagar innan schemat börjar gälla ska schema skrivas i efterhand. Om barn som omfattas av allmän förskola har varit i förskolan mer än 15 timmar/vecka medan vårdnadshavare har arbetat har barnet inte rätt att vara på förskolan när vårdnadshavare är ledig.

Allmän förskola börjar gälla för vårdnadshavare som är föräldraledig enligt föräldraledighetslagen
för vård av annat barn från den dag hemkomst för samtliga familjemedlemmar från BB sker. Om båda vårdnadshavarna är hemma de första tio dagarna efter hemkomsten från BB bör även barnet vara hemma från förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Schema över barnets vistelsetid läggas på de grunder som förskolechef för området beslutat.

Om tider för allmän förskola infaller på kompetensutvecklingsdagar, vårdnadshavarens semester,
sjukdom eller röda dagar så går denna tid inte att ta igen.

Frånvaro och ledighet
Sjukdom, sommarsemester, julledighet, sportlov, påsklov och övrig semester anmäls direkt till förskolan eller annan pedagogisk verksamhet. Minskad närvarotid under normal ledighet påverkar inte avgiften. Barn har inte rätt att vara på förskola eller annan pedagogisk verksamhet när vårdnadshavare har semester eller annan ledighet (till exempel flextid, kompledighet, lov).

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12