Avgifter

Maxtaxa - två nivåer

Skellefteå kommun tillämpar en maxtaxa med två avgiftsnivåer. Detta innebär att för barn som har ett omsorgsbehov på 19,99 timmar eller mindre per vecka tillämpas en lägre avgiftsnivå. För vistelsetid 20 timmar eller mer per vecka tillämpas en högre nivå.

Taxan baseras på hushållets sammanlagda inkomst per månad. Vid inkomst 20 000 kr/månad före skatt eller lägre per hushåll debiteras ingen avgift. Vid inkomster mellan 20 001 kr och 21 500 kr per hushåll debiteras den lägre avgiftsnivån oavsett barnets vistelsetid.

Hur beräknas avgiften?

Att tacka ja till en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet innebär att du debiteras för platsen tolv månader per år. Avgiftsfri introduktion gäller under 10 vardagar, därefter tas fastställd avgift ut.

Avgiften i förskola och annan pedagogisk verksamhet grundar sig på:
• hushållets bruttoinkomst per månad
• barnets eller barnens schematider
• barn placerade i pedagogisk omsorg - arvodesdel

Det barn i familjen som har längsta vistelsetiden styr grundavgiften, och räknas alltid som barn ett. Vårdnadshavare, som sammanbor och vistas på samma adress som icke vårdnadshavare, debiteras efter gemensam beskattningsbar inkomst.

Inkomstuppgifter

Inkomst ska lämnas av alla vårdnadshavare en gång per år och så snart en förändring av inkomsten sker. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.
Påminnelse om ändrad inkomst skickas till vårdnadshavare via mail eller sms förutsatt att kontaktuppgifter finns. Kontaktuppgifter uppdateras i e-tjänst förskola fritidshem.


Ändrad inkomstuppgift meddelas via e-tjänst förskola och fritidshem eller på  blanketten "Inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även beställa blanketten eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00.  Blanketten skickas till: Skellefteå kommun,Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Delad faktura

Om vårdnadshavare önskar delad faktura, meddelas detta till områdesadministratören. Fakturan delas, förutsatt att båda vårdnadshavare nyttjar platsen på förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Båda vårdnadshavarna ska då lämna in schema så att rätt debitering kan göras.

Avgiftsbefrielse

Avgiftsbefrielse kan beviljas för barn i behov av särskilt stöd eller om barnets sjukfrånvaro överstiger tio sammanhängande arbetsdagar. Kontakta områdesadministratör för information, beslut tas av förskolechef.

Om ditt barn har plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet debiteras du för platsen även om barnet inte nyttjar den.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12