Grundskola

English Suomi

Alla barn i Sverige som är mellan sex år och sexton år är skolpliktiga. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurs ett till nio i grund- och särskola.

Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år börjar barnet förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar 525 timmar/år. Den vanliga grundskolan omfattar årskurs ett till nio. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men kan även börja när de är sex år.

Grundsärskolan tar emot elever i åldrarna sju till sexton år. I kommunen finns grundsärskola för låg-, mellan- och högstadium på Lejonströmsskolan i Skellefteå. Eleven kan även vara kvar i sin hemskola och studera enligt särskolans kursplan. Här läser du mer om grundsärskolan

Fritt skolval

Elever erbjuds plats i det upptagningsområde där eleven bor. Eleven får välja annan skola men har då inte automatiskt rätt till skolskjuts. Ansökan om skolskjuts måste göras varje läsår.
Här läser du mer om skolskjuts.

Elevers rätt till ledighet under läsåret

Rektor eller den rektor utser kan bevilja max tio dagars ledighet för en elev under ett läsår.

Bibliotek på skolan

Här läser du mer om skolbiblioteken

PRAO i skolan

Genom grundskolans prao (praktisk arbetslivsorientering) får eleverna möjlighet att ta del av arbetslivet.

Här läser du mer om PRAO i skolan 

Vill du veta mer om hur Skellefteå kommun jobbar?

Vision och mål

Så jobbar vi för att nå målen

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-09-03
Sida

Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, om villkoren för avstånd, trafikf...

Läs mer