Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

I februari får vårdnadshavare till barn som fyller sex år en skolplacering samt information om förskoleklass hemskickad via post. Skolplaceringen är gjord utifrån barnets folkbokföringsadress och utgör beslut om skolplacering. Den skola som barnet börjar förskoleklass på, kommer också att bli den skola där barnet sedan börjar grundskolan. Begreppen barn och elev används i förskoleklass och resten av grundskolan. Vårdnadshavare har ett barn. Elev är vad barnet kallas när vi i skolan pratar om barnet. Därför används både begreppen i detta brev samt på olika sätt resten av grundskolan.

Om du vill att barnet ska gå i en annan skola - Val av skola
Barnet erbjuds plats i det upptagningsområde där han eller hon är folkbokförd. Enligt skollagen ska dock en elev placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå.

Skollagen15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.


Du som vårdnadshavare kan önska annan skola för barnet, men det är rektor som avgör om eleven kan erbjudas plats. Om du önskar att barnet ska gå på en skola i ett annat upptagningsområde ska du fylla i och skicka in blanketten Val av skola till kommunens kundtjänst mellan den 15 februari – 15 mars.

Överklagan av skolplacering
Speciellt för barn folkbokförda i Lejonströms upptagningsområde
Lejonströms upptagningsområde består av Lejonströmsskolan och Sjungande dalens skola. På Lejonströmsskolan finns kommunens hörselverksamhet. Urvalskriterierna för vilken skola en elev placeras på är:
1. Elever som omfattas av kommunens hörselverksamhet.
2. Elevens folkbokföringsadress.
Om barnet har fått en skolplacering på någon av dessa skolor och du önskar den andra skolan i upptagningsområdet ska skolplaceringen överklagas. Överklagan måste ske inom tre veckor från det att du som vårdnadshavare mottog brevet med beslut om skolplacering.

Speciellt för barn folkbokförda i Ursvikens upptagningsområde
Ursvikens upptagningsområde består av Ursviksskolan och Yttre Ursviksskolan. Urvalskriterierna för vilken skola en elev placerats på är:
1. Elevens folkbokföringsadress.
Om barnet har fått en skolplacering på någon av dessa skolor och placering på den andra skolan i upptagningsområdet önskas ska skolplaceringen överklagas. Överklagan måste ske inom tre veckor från när vårdnadshavare mottog brevet med beslut om skolplacering.

Skolskjuts
Elev i förskoleklass som går på den skola som kommunen anvisar har rätt till skolskjuts om det är 2 km eller längre mellan hem och skola. Elev som valt en annan skola än den kommunen anvisar har inte automatiskt samma rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Ansökan om skolskjuts måste göras senast 15 juni. Du hittar information om skolskjuts här.

Uppskjuten skolplikt
Om vårdnadshavare vill att barnet ska vara kvar i förskolan i stället för att börja förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste vårdnadshavare begära uppskjuten skolplikt. Det görs genom att kontakta den skola där barnet fått en skolplacering.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-12

Frågor & svar

 • Har barnet rätt till skolskjuts?

  Elever i förskoleklass har rätt till skolskjuts om villkoren för skolskjuts är uppfyllda (se kommunens riktlinjer).

 • Vårdnadshavare vill byta klass för barnet?

  Elevens klassplacering avgörs av rektor. Om vårdnadshavare har synpunkter på placering, lämnas dessa till rektor, men det går inte att överklaga beslutet. 

 • Hur sker ansökan till fristående skola?

  Vårdnadshavare tar kontakt med den skola som de önskar att barnet ska gå på. Alla fristående enheter sköter sina placeringar själva. När det är klart med platsen, är det bra om vårdnadshavare meddelar rektor för den kommunala skolan barnet anvisats till.

 • Hur sker ansökan till förskoleklass?

  Ingen ansökan ska ske till förskoleklass. Förskoleklass är från höstterminen 2018 obligatorisk. Beslut om placering på skola skickas hem till barnets vårdnadshavare efter 15 februari. 

 • Måste barn gå förskoleklass?

  Ja, förskoleklassen omfattas av skolplikt från och med höstterminen 2018. Om vårdnadshavare inte vill att barnet ska gå förskoleklass måste vårdnadshavare kontakta områdeschef för den skola barnet placerats vid. Ange orsak varför barnet inte ska börja förskoleklass. Områdeschef kan då fatta beslut om att skjuta upp skolplikten ett år.

 • Var finns blanketten att ansöka till förskoleklass?

  Det finns ingen ansökan eftersom förskoleklass från och med höstterminen 2018 är obligatorisk. Beslut om placering på skola skickas hem till barnets vårdnadshavare efter 15 februari. 

Sida

Grundskolor A-Ö

Grundskolan omfattar förskoleklass upp till årskurs 9. Här hittar du hemsidor och kontaktuppgifter till de kommunala skolorna samt friskolorna i Skell...