Fritidshem

English

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. I Fritidshemmet arbetar grundlärare med inriktning fritidshem som har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från förskoleklass till
och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmets uppdrag
Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från de nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen
och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Läs mer om fritidshemmet i "Riktlinjer fritidshem"

Fritidsklubb
Fritidsklubb, finns för närvarande endast på Kågeskolan. Fritidsklubb är en öppen verksamhet som vänder sig till elever från och med höstterminen det år eleven fyller tio år till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Ansökan om plats görs i e-tjänst förskola, fritidshem eller på blanketten "Ansökan om plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg". För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation. Du kan även hämta eller beställa blanketten hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 två veckor innan eleven ska börja.

Verksamheten har ett varierat utbud av aktiviteter med både kultur, skapande, idrott och rörelse. Fritidsklubben är öppen från skoldagens slut till klockan 17.00 (mellanmål serveras). Under lov är fritidsklubben öppen mellan 08.00‐17.00 och då serveras lunch och mellanmål.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-01-11
Sida

Lämna schema digitalt

Från och med 1 januari 2019 finns en ny e-tjänst för att lämna barnschema för alla vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem. Nytt är att sche...

Läs mer