Fritidshem

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. I Fritidshemmet arbetar grundlärare med inriktning fritidshem som har i uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från de nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Läs mer om fritidshemmet i "Riktlinjer fritidshem från 2017-04-01" (pdf, nytt fönster)
 

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-21