Avgifter fritidshem och fritidsklubb

Att tacka ja till en plats i fritidshem innebär att debitering sker för platsen tolv månader per år.

Hur beräknas avgiften?

Taxan baseras på hushållets sammanlagda inkomst per månad. Vid inkomst
20 000 kr eller lägre per hushåll debiteras ingen avgift.
Det barn i familjen som har längsta vistelsetiden styr grundavgiften och räknas alltid som barn ett. Vårdnadshavare, som sammanbor och vistas på samma adress som icke vårdnadshavare, debiteras efter gemensam beskattningsbar inkomst. Om eleven har plats i fritidshem sker debitering för platsen även om eleven inte nyttjar den.

Fritidsklubb
En avgift på 100 kronor/månad tas ut från och med den månad eleven blir inskriven. Vid uppsägning av plats och debitering av avgift gäller samma regler som för fritidshem. Avgiften debiteras 12 månader på samma sätt som fritidshemsavgiften. För familjer med en inkomst mellan 0-20 000 kronor/månad är det avgiftsfritt.

Inkomstuppgifter
Inkomst ska lämnas av alla vårdnadshavare en gång per år och så snart en förändring av inkomsten sker. Maxtaxa debiteras de som inte lämnar in inkomstuppgift.
Påminnelse om ändrad inkomst skickas till vårdnadshavare via mail eller sms förutsatt att kontaktuppgifter finns. Kontaktuppgifter uppdateras i e-tjänst förskola fritidshem.
Ändrad inkomstuppgift meddelas via e-tjänst förskola fritidshem eller på blanketten ”Inkomstuppgift för plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem”. För att använda e-tjänsten krävs att du har e-legitimation.
Du kan även beställa blanketten eller hämta den hos kommunens Kundtjänst tel. 0910-73 50 00. Blanketten skickas till: Skellefteå kommun, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå eller lämnas i Kundtjänst, Stadshuset.

Delad faktura
Om vårdnadshavare önskar delad faktura meddelas detta till områdes-administratören. Fakturan delas förutsatt att båda vårdnadshavarna nyttjar platsen på fritidshem. Båda vårdnadshavarna ska då lämna in schema så att rätt debitering kan göras.

Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse kan beviljas för elev i behov av särskilt stöd eller om elevens sjukfrånvaro överstiger 14 sammanhängande kalenderdagar. Kontakta områdesadministratör för information, beslut tas av rektor. Blankett ”Återbetalning av avgift vid barns sjukdom”, finns på hemsidan.


Här kan du se vad det kostar att ha ditt barn på fritidshem eller fritidsklubb.

Avgifter fritidshem från 2018-03-01

Antal barn Avgift
Barn 1 2 % av inkomsten, men högst 922 kr/månad
Barn 2 1 % av inkomsten, men högst 461 kr/månad
Barn 3 1 % av inkomsten, men högst 461 kr/månad
Barn 4 Ingen avgift

Denna taxa gäller även för barn till arbetssökande och föräldralediga. Ingen avgift tas för inkomstnivå 0 - 20 000 kr/månad före skatt. Inkomsttaket är 46 080kronor/månad.

 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-04-17