Nyanlända barn och elever

Här hittar du information om mottagande av nyanlända elever i Skellefteå kommun.


Central ingång

Alla nyanlända elever i årkurs 1-9,  som kommer till Skellefteå kommun,  ska anmälas till  Central ingång.

Efter anmälan bjuds elever och vårdnadshavare in till välkomstsamtal.

Gällande barn under 7 år vänder man sig till Kundtjänst.

Anmälan

Nedan anmäler du nyanlända elever för plats i grundskola årskurs 1-9.

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Länk till anmälan

Problem med anmälan eller andra frågor, var vänlig  kontakta:

kundtjanst@skelleftea.se

Tel: 0910-73 50 00

Ankomsten

Mottagningsenheten Ankomsten tar emot och kartlägger nyanlända elever i årskurs 6 till 9. Under en åttaveckorsperiod kartläggs eleverna med hjälp av Skolverkets material för kartläggning, steg 1 och 2.  Under kartläggningsperioden undervisas eleverna efter Ankomstenmodellen i främst svenska och matematik. Eleverna får under denna tid grundläggande information om svenska skolan. Efter kartläggningen gör Ankomsten en överlämning till elevens hemskola.

Elever som går i årskurs 1-5 börjar sin skolgång direkt på hemskolan och kartläggs där.   

ankomsten 

Nykomsten

Efter Ankomsten tilldelas eleven en klassplacering på sin nya skola. Elever i årskurs 6-9 kan delvis få sin undervisning på någon av kommunens Nykomster, som finns på ett antal olika skolor i Skellefteå.

Nykomsten är en förberedelseklass för nyanlända elever i årskurs 6-9. Syftet med förberedelseklass är att de nyanlända eleverna ska få de kunskaper de behöver för att så tidigt som möjligt kunna ta del av undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen.

 

Mejla oss:

nyanlandai.grundskolan@skelleftea.se

Bildspel Nyanlända 2016-03-23.pdf

 

Utbildningar

Målsättningen är att  utveckla  Kompetenscentrum för språklig mångfald till ett kunskapscentrum  för hela kommunen där vi utbyter erfarenheter och tar tillvara varandras kompetenser vad gäller flerspråkiga och nyanlända barn och elever. För att fånga upp frågor och funderingar som är aktuella, erbjuds nätverksträffar för olika personalkategorier.

På Kompetenscentrum för språklig mångfald finns ett showroom. Där finns möjlighet att boka tid för egen del eller för sitt arbetslag att komma och ta del av det vi har, samtala om pedagogiska frågor och dela med sig av sina egna idéer.


 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13