Flicka och pojke går i korridor

Rekommendationer för förskoleråd och skolråd

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.
 
Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.
 
Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras. 

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år. 
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.  
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet. 

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här: 

 1. Genomgång av föregående protokoll
 2. Aktuellt i verksamheten
 3. Barnens/elevernas röster
 4. Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 5. Trygghet och trivselfrågor
 6. Organisation
 7. Övriga frågor 

Minnesanteckningar bör upprättas och läggas ut på enhetens hemsida. 
 

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-05-24