Skolskjuts i grundskolan

Elever i förskoleklass, grundsärskola och grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan, om villkoren gällande avstånd, trafikförhållanden eller annan särskild omständighet uppfylls.

Vårdnadshavare som behöver skolskjuts till sitt barn i förskoleklass i årskurs 1, årskurs 2, växelvis boende eller val av annan skola ansöker årligen om skolskjuts. Elever årskurs 3-9 som går på den av kommunen anvisade skolan beviljas automatiskt skolskjuts från folkbokföringsadressen om gällande avståndsregler är uppfyllda.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Du ansöker på blanketten Ansökan skolskjuts (pdf, nytt fönster).

När får jag besked om vi får skolskjuts?

Om du ansöker före 15 juni och ansökningshandlingarna är kompletta, vårdnadshavaren/na är folkbokförd på den eller de adresser som avses i ansökan och så vidare får ni besked i augusti. Handläggningstiden är normalt 10-30 dagar. Om du lämnar in din ansökan vid skolstart är handläggningstiderna längre. Ett bra råd är därför att ansöka så snart du vet att ni är i behov av skolskjuts.

När ska ansökan senast vara inlämnad?

Den ska vara inkommen till förvaltningen senast 15 juni för att skolskjutsansökan ska vara behandlad och klar till skolstart.

Skolskjutsregler

Fullständiga regler för skolskjuts finns under länkar på denna sida.

Avstånd mellan hem och skola

För att få kostnadsfri skolskjuts gäller följande avstånd mellan hem och skola:
 
Förskoleklass: 2 km
årskurs: 1-3:  2 km
årskurs: 4-6:  3 km
årskurs: 7-9:  4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd enkel väg:

Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Val av annan skola

Elever som väljer undervisning vid annan skola än den kommunen hänvisar till kan efter ansökan få skolskjuts om detta inte innebär organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Elever som inte, enligt gällande regler, skulle ha beviljats skolskjuts till sin hemskola, kan inte heller beviljas skolskjuts till någon annan skola.

Elever som enligt folkbokföringen flyttar utanför skolans upptagningsområde och väljer att gå kvar i samma skola kan söka skolskjuts utifrån regler för val av annan skola. Undantag är elev som i åk 9 flyttar utanför anvisad skolas upptagningsområde (inom Skellefteå kommun). Eleven kan då efter ansökan få gå kvar i sin skola läsåret ut och få kostnadsfri skolskjuts. Detta gäller endast om eleven gått i sin hemskola under åk 8.

Växelvis boende

Elev som bor växelvis hos två vårdnadshavare, båda bosatta inom Skellefteå kommun, och går på för folkbokföringsadressen anvisad skola, har rätt till skolskjuts från båda adresserna om övriga regler för skolskjuts är uppfyllda. Med växelvis boende avses ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen. Tillfälliga  resor eller umgängesresor omfattas inte.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och påstigningsplatsen, samt för att eleven är på påstigningsplatsen vid meddelad avgångstid. Om en elev kommer för sent till skolskjutsens avgångstid är det  vårdnadshavarens ansvar att eleven kommer sig till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts. Kommunen betalar ingen ersättning för detta. Om eleven på grund av undervisning inte kommer till skolskjutsen i tid är det kommunens skyldighet att ordna med hemtransport. Vårdnadshavaren är skyldig att i god tid avboka resa med taxi om eleven inte  ska åka med.

Inställd eller försenad skolskjuts

När det är vinter kan det ibland bli blixthalka och/eller stora snömängder.
Tyvärr händer det då att bussar och/eller taxibilar som nyttjas till skolskjuts inte tar sig fram. Om så skulle vara fallet så skickar respektive bolag ett mejl alternativt ringer kundtjänst och meddelar att den aktuella turen är inställd eller i vissa fall bara försenad.

Kundtjänst skickar då mejl till stabschef, skolskjutshandläggare, info och skolans rektor.

Vårdnadshavare kan kontakta Skellefteå Buss, Skellefteå Taxi eller Skellefteå kommuns kundtjänst för information om vilka buss- och taxiturer som är inställda.

Busskort - en värdehandling

Busskort samt beslut med avgångstider skickas till elevens folkbokföringsadress i samband med skol-start. Busskortet är en värdehandling och gäller som färdbevis för att få åka skolskjuts. Busskortet an-vänds hela skoltiden under förutsättning att eleven uppfyller kraven för kostnadsfri skolskjuts.

Anmälan om borttappat busskort görs till Kundtjänst. En avgift på 50 kronor tas ut för ett nytt kort (gäller elever i årskurs 4-9).

Anmälan och frågor

Vänd dig till kundtjänst för anmälan eller frågor om skolskjuts tel. 0910 - 73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Överklagan

Om elever och vårdnadshavare inte är nöjda med det beslut som tagits gällande skolskjuts ska i första hand skolskjutshandläggare kontaktas. Skolskjutshandläggaren är nämndens delegat gällande beslut om skolskjuts utifrån för- och grundskolenämndens regler. Eventuell överklagan sker till förvaltningsrätten.

Skicka överklagan till:
Skellefteå kommun
För- och grundskolenämnden
931 85 Skellefteå

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2019-03-04