Val av skola

På våra kommunala skolor finns alltid plats för barnen i skolans upptagningsområde. Vårdnadshavare som vill har möjlighet att önska en annan kommunal skola eller en fristående skola. När vårdnadshavare önskar att barnet ska gå på en annan grundskola, eller ska flytta till Skellefteå kommun, ska blanketten "Val av skola" användas. Underskrift av båda vårdnadshavare krävs med undantag för vårdnadshavare med enskild vårdnad.
Det är rektor på den önskade skolan som avgör om eleven kan erbjudas plats. Det är inte säkert att barnet kan erbjudas plats där. Platsen kan vara upptagen av barn som bor nära skolan eller av barn som av särskilda skäl placerats där och då har företräde.

Att flytta till Skellefteå kommun
När du flyttar till Skellefteå kommun och har barn som ska börja förskoleklass eller ska gå i grundskolan, ska blanketten "Val av skola" fyllas i och lämnas in till kommunens kundtjänst. Blanketten kan lämnas in när som helst under året. Barnet är garanterad plats på en skola i det upptagningsområde familjen flyttar till. Information om kommunens upptagningsområden och fristående skolor finns på www.skelleftea.se  Önskar vårdnadshavare att barnet ska gå på en annan skola än den anvisade gäller informationen som står under rubriken Byte av skola eller Fristående skolor.

Byte av skola
Enligt skollagen kan vårdnadshavare ansöka om skolbyte när som helst. Blanketten "Val av skola" lämnas in till kommunens kundtjänst och rektor fattar ett beslut i nära anslutning till då blanketten lämnades in. Ansökningarna handläggs enligt den tidsordning de ankommer. En förutsättning är att blanketten är komplett ifylld. Skulle vårdnadshavare inte vara nöjda med beslutet kan det överklagas inom 3 veckor från det att vårdnadshavare fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Byte av skola inför nytt läsår
Om vårdnadshavare önskar byta skola inför ett nytt läsår ska blanketten ”Val av skola” lämnas in till kommunens kundtjänst under den beslutade ansökningsperioden. Blanketten datumstämplas när den når kundtjänst och datumstämpeln är avgörande för bedömning om blanketten inkommit under perioden. Det spelar dock ingen roll när under perioden blanketten lämnas in, förutsatt att den är komplett ifylld.  Om det finns fler ansökningar än platser på en skola används i första hand syskonförtur och i andra hand lottning som urvalskriterium. Syskonförtur gäller endast inom en skolenhet och endast i förskoleklass och årskurs 1-3 (undantag är Auraskolan där upp till åk 2 avses). Skulle vårdnadshavare inte vara nöjd med beslutet kan det överklagas inom 3 veckor från det att vårdnadshavaren fått ta del av beslutet. Information om hur det går till följer med beslutet.

Elevens val med speciell inriktning
Elevens val är ett ämne i grundskolan vars syfte är ämnesfördjupning. På några av de kommunala högstadieskolorna kan elever ha elevens val med speciell inriktning. Den speciella inriktningen gäller för årskurs 7–9. Har du ett barn som är intresserad av en speciell inriktning måste ditt barn byta skola. Det kan göras löpande om du vill att bytet ska ske direkt eller under perioden 15 februari till 15 mars om du vill att ditt barn ska byta inför ett nytt läsår.

Följande skolor erbjuder elevens val med speciell inriktning:
• Kanalskolan erbjuder Fotboll som speciell inriktning på elevens val.
• Norrhammarskolan erbjuder Konståkning och Hockey som speciell inriktning på elevens
val.
• Sörböleskolan erbjuder Taekwondo och Estetiska lärprocesser som speciell inriktning på elevens val.
• Ursviksskolan erbjuder Hockey och Fotboll som speciell inriktning på elevens val.

Om fritidshem
Fritidshem är en pedagogisk verksamhet för elever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten bedrivs under den skolfria delen av dagen och under lov. Om vårdnadshavare behöver en plats på fritidshem för barnet ska ansökan göras. Mer information om fritidshem och hur ansökan görs finns på www.skelleftea.se/skola/grundskola/fritidshem

Skolskjuts
En elev i grundskolan har rätt till gratis skolskjuts beroende på avstånd mellan hem och skola enligt riktlinjer, eller om det finns andra omständigheter som gör att skolskjuts bör beviljas. Om vårdnadshavare valt en annan skola än den kommunen anvisat har eleven inte automatiskt samma rätt till skolskjuts. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet. Ansökan om skolskjuts måste göras inför varje läsår senast 15 juni. Fullständig information och ansökan om skolskjuts finns på www.skelleftea.se/skola/grundskola/skolresor-skolskjuts

Fristående skolor
Vill vårdnadshavare att barnet ska gå på en fristående skola tar vårdnadshavare kontakt med friskolans rektor.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13

Frågor och svar