Grundsärskolan

En elev som har rätt att läsa enligt grundsärskolans kursplan kan vara kvar i sin hemskola, men det finns även möjlighet att börja i en av kommunens centrala grundsärskolor.

Likartad bedömning genom mottagandeteamet

Ett mottagandeteam har huvudansvaret för in- och utskrivning av grundsärskolans elever i kommunen. Mottagandeteamet består av skolsköterska, specialpedagog, psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. De går igenom samtliga ansökningar och underlag, vilket garanterar en likartad bedömning.

Så här är gången vid inskrivning i grundsärskolan:

1. Vårdnadshavarna, i samråd med förskolechef eller rektor, beslutar om man ska göra en ansökan till grundsärskola (studier enligt grundsärskolans kursplan).

2. Rektorn/förskolechefen och vårdnadshavare tar tillsammans fram de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Ansökan och underlag skickas till mottagandeteamet.

3. Mottagandeteamet gör en bedömning och fattar beslut. Beslutet meddelas till vårdnadshavare och berörd rektor.

4. Beviljas mottagande i grundsärskolan sker undervisningen utifrån grundsärskolans läroplan.

Val av skola

Vid studier enligt grundsärskolans läroplan är utgångspunkten elevens hemskola. Skolgång kan även erbjudas i central grundsärskola. Hemskolans rektor och mottagandeteamet ansvarar för stöd och information till vårdnadshavarna.

Fritidshem

Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid något av kommunens fritidshem.

Eftermiddagsverksamhet (EMV)

Om eleven från 13 års ålder har behov av tillsyn under eftermiddagar och lov, ansöker vårdnadshavarna om tillsynsbeslut hos resursavdelningen. EMV Zebran finns i Lejonströmsskolans lokaler.

Grundsärskolor

Elever i årskurs 1-6 kan utöver hemskolan erbjudas följande skolor:
Lejonströmsskolan

Elever i årskurs 7-9 kan utöver hemskolan erbjudas följande skola:
Lejonströmsskolan

Skolskjuts

Är mottagandeteamet, hemskolans rektor och vårdnadshavare överens om valet av skola, ges gratis skolskjuts till skola. Läs mer om rätt till skolskjuts.

Ansvarig nämnd: För- och grundskolenämnden
Informationen granskades: 2018-06-13