Skriv det viktigaste först

Inled din text med att skriva det viktigaste först – det vill säga det som är viktigast och mest intressant för läsaren, inte för dig själv. Ofta är det viktigaste i texten det som är textens uppgift, alltså det du vill uppnå med den. Vill du till exempel att någon ska skicka in en ansökan? Skriv det först. Många gånger behöver du inte skriva så mycket information runtomkring.

Fundera på vilka frågor läsaren har och strukturera därefter ditt innehåll utifrån dem. Skriv alltså det som är minst viktigt för läsaren allra sist i dokumentet.

Skriv så här

Skriv inte så här

Vill du använda kommunens mark till något?

För att få använda en offentlig plats till något som den inte är avsedd för behöver du ett tillstånd som kallas markupplåtelse. Du ansöker om tillståndet genom att skriva till Polisen och berätta när du vill använda platsen och vad du vill göra med den. Polisen bestämmer sedan tillsammans med kommunen om du kan få tillståndet eller inte.

Markupplåtelse

I Skellefteå används årligen kommunens mark till ett antal evenemang eller händelser av varierande storlek och i olika miljöer. Vårt mål är att det som sätts ut på offentlig plats ska stimulera och berika livsmiljön för invånarna. Kommunen vill ge tydliga riktlinjer för all upplåtelse av den allmänna marken. För att använda en offentlig plats till något den normalt inte är avsedd för krävs ett tillstånd, så kallad markupplåtelse.

För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs i de allra flesta fall tillstånd av polismyndigheten. Kommunen yttrar sig över ansökningarna och har vetorätt. Det innebär att polismyndigheten inte kan utfärda tillstånd om kommunen avstyrkt ansökan. Vid vissa markupplåtelser är det staden som är tillståndsgivare. Om inget annat anges i riktlinjerna ska dock tillstånd sökas hos polismyndigheten.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-06-30