Social prevention

Frisfält

FRIS-fältarna arbetar uppsökande i så kallade ungdomsmiljöer. Där syftet är att tidigt upptäcka individer som är på väg att utveckla sociala problem samt att hjälpa och stötta för att förhindra att de utvecklar ett destruktivt leverne.

De är ett komplement till socialkontorets fältare och Polis vilket bidrar till att det är fler vuxna ute i dessa miljöer. 

De som arbetar som FRIS-fält har detta som en del i sin ordinarie tjänst vilket tex kan vara skolfritidsledare, gårdsföreståndare eller kvällsledare mm.

De har flest arbetstillfällen under maj till september.

Övrig uppsökande verksamhet

Då det är speciella riskkvällar samordnarna Fris uppstarts träffar för en mängd olika aktörer.  Dessa är några av dem som brukar träffas, FRIS-fältarna, polis, socialkontorets fältassistenter, kyrkan andra anställda från socialkontoret, personal från fritidsgårdarna samt frivilliga organisationer. Tanken med träffen är att öka antalet vuxna ute bland ungdomarna samt få en gemensam lägesbild av kvällen och fördela resurserna runt om i kommunen.

ANDTS undersökningen

ANDTS-undersökningen är en årlig enkät som omfattar cirka 2000 elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Syftet är att kartlägga ungdomars ANDTS-vanor och resultatet bildar underlag för förebyggande insatser.

Skellefteå kommun arbetar aktivt för att förebygga droganvändning bland elever. ANDTS-undersökningen är ett viktigt verktyg i det arbetet. FRIS ansvarar för undersökningen i samverkan med grundskolan och gymnasiet.

ANDTS-undersökningen är en enkät som genomförs varje år i september.

Här är resultaten för årets undersökning

Resultat åk 9 grundskolan

Resultat åk 2 gymnasiet

Här är rapporten från årets ANDTS-undersökning

Rapport ANDTS 2020

Undersökningen startade 1995 i Skellefteå kommun.

Här hittar du tidigare års undersökningar

Frisgrupper

I Skellefteå finns 18 FRIS-grupper som är knutna till orter och skolor i kommunen. 4 av dem riktar sig till gymnasieskolan och 14 stycken till årskurs 6–9. FRIS-grupperna består av deltagare från skolan, fritidsgårdar, fältarna, polisen samt olika lokala aktörer, som föreningar och kyrkor. Samarbetet skapar en bra grund för ett framgångsrikt nätverksarbete.

Frisgrupperna arbetar övergripande med:

  • Främjande och förebyggande arbete.
  • Vara remissinstans för FRIS och Trygghetsforum
  • Gemensamma hälsofrågor som ex. rökning, alkohol, narkotika, dopning och spel
  • Trygghetsfrågor med fokus på brottsförebyggande
  • Förslag till insatser kring mobbing / skolk, men även stölder och annan kriminalitet.
  • Göra lokala handlingsplaner utifrån årlig ANDTS undersökningen.
Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2021-02-15